English Estonian
Avaldatud: 2021-06-12 11:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Majandusaasta aruanne

PARANDUS: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

AS Pro Kapital Grupp parandab eelnevalt avaldatud börsiteates “Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020“ börsiteate sisu. Inimliku eksituse tõttu oli viidatud sektsioonis “Erinevused käesolevas aruandes võrdlusandmetena kajastatud 31. detsembril 2020 lõppenud auditeerimata finantstulemuste ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta vahearuande finantstulemuste vahel” auditeerimata finantstulemustele ja lisadele, mis on avaldatud 2021. aasta esimese kvartali aruandes. Seetõttu avaldab Ettevõtte kogu börsiteate teksti uuesti koos majandusaasta aruandega.

11 juunil 2021 kinnitas nõukogu AS-i Pro Kapital Grupp 2020. majandusaasta auditeeritud aruande.

Eelneva perioodi vead

Hinnates kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust, tuleb vältida nende kinnisvarainvesteeringutega seotud bilansis kajastatud varade ja kohustuste topelt arvestamist. Korrigeerides kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtus 31. detsember 2019 seisuga, ei võetud arvesse asjaolu, et osa bilansis kajastatud nõuetest moodustavad ka osa tulevastest rahavoogudest, mida kasutati õiglase väärtuse leidmisel. Seega on T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringu bilansiline väärtus 31. detsember 2019 seisuga 108,6 miljonit eurot peale parandust, mille moodustas 2,3 miljonit eurot topelt kajastatud pikaajalisi nõudeid.

Järgnev tabel kajastab eelneva perioodi korrigeerimise mõju kontserni finantsaruannetele.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes 2019 (korrigeeritud) 2019
Muud ärikulud -26 602 -24 341
sh kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise muutusest -26 497 -24 236
Ärikasum/ -kahjum -17 439 -15 178
Kasum/ kahjum enne maksustamist -31 454 -29 193
Aruandeperioodi kasum/ kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest -31 433 -29 172
Aruandeperioodi koondkasum/ -kahjum kokku -31 433 -29 172
Aruandeperioodi koondkasumi/ -kahjumi jaotus:    
   Emaettevõtte aktsionärid -29 078 -26 981
   Mittekontrolliv osalus -2 355 -2 191
     
Kasum/ -kahjum aktsia kohta    
     Tava puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,51 -0,48
     Lahustatud puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,51 -0,48

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2019 (korrigeeritud) 31.12.2019
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud 145 104 147 365
Põhivara kokku 155 438 157 699
VARAD KOKKU 208 560 210 821
     
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum -29 078 -26 981
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 69 042 71 139
Mittekontrolliv osalus 263 427
OMAKAPITAL KOKKU 69 305 71 566
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 208 560 210 821

Erinevused 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta auditeeritud finantstulemuste ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta vahearuande finantstulemuste vahel

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes 2020 12 kuud (auditeeritud) 2020
12 kuud
Üldhalduskulud -6 154 -5 587
Muud ärikulud -43 586 -41 978
 sh kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise muutusest -43128 -41 902  
Ärikasum /-kahjum -43 108 -40 933
Kahjum enne tulumaksu -59 102 -56 927
Perioodi puhaskahjum -59 456 -57 281
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:    
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -55 678 -53 648
    Mittekontrolliv osalus -3 778 -3 633
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes    
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus -278 0
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -59 734 -57 281
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:    
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -55 956 -53 648
    Mittekontrolliv osalus -3 778 -3 633
Perioodi kasum / kahjum aktsia kohta (euro) -0,98 -0,95
      

Auditeerimise käigus on parandatud üldhalduskulusid ja muid ärikulusid, mis seonduvad AS-ga Tallinna Moekombinaat. Üldhalduskulud kasvasid 567 tuhande euro võrra seoses pikaajaliste rendinõuete lisaallahindluse kajastamisega (lisa 25). Muud ärikulud kasvasid kinnisvara investeeringu õiglase väärtuse muutuse tõttu summas 1 226 tuhat eurot (lisa 26) ja lisaks kajastati 382 tuhande euro väärtuses viiviseid, mis olid saneerimismenetluse käigus arvestatud bilansivälistena, kuid võeti bilansis üles korrigeeriva sündmuse tagajärjel (lisad 26, 31). Vastavalt ülal mainitud muutustele on muutunud ka mittekontrolliv osalus. Kinnisvara ümberhindluse reserv on vähenenud seoses saksa hotelliga, mille õiglane väärtus kahanes 278 tuhande euro võrra (lisa 12). Kogu muudatuste mõju perioodi koondkasumiaruandele on 2 453 tuhat eurot täiendavat kahjumit.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes   31.12.2020 (auditeeritud) 31.12.2020
Põhivara      
  Pikaajalised nõuded   3 517 4 085
  Materiaalne põhivara   6 745 7 023
  Kinnisvarainvesteeringud   98 512 101 998
Põhivara kokku   109 506 113 838
VARAD KOKKU   179 048 183 380
       
Lühiajalised kohustused      
  Lühiajalised võlakohustused   107 581 79 939
  Lühiajalised võlad tarnijatele   22 211 21 829
Lühiajalised kohustused kokku   138 575 110 551
Pikaajalised kohustused      
  Pikaajalised võlakohustused   27 255 54 897
Pikaajalised kohustused kokku   30 902 58 544
KOHUSTUSED KOKKU   169 477 169 095
       
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital      
  Ümberhindluse reserv   2 984 3 262
  Eelmiste perioodide jaotamata kasum   47 647 49 744
  Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum   -55 678 -53 648
  Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku   13 086 17 491
Mittekontrolliv osalus   -3 515 -3 206
OMAKAPITAL KOKKU   9 571 14 285
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   179 048 183 380
       

Auditeerimise käigus on parandatud põhivara, kohustuste ja omakapitali kirjeid. Pikaajalised nõuded vähenesid 567 tuhande euro võrra (lisa 11), kuna kajastati arvestatud rendinõuete lisaallahindlus. Põhivarad ja ümberhindlusereserv on vähenenud saksa hotelli õiglase väärtuse muutuse tõttu summas 278 tuhat eurot (lisa 12). Kinnisvarainvesteeringute väärtus kahanes kokku 3 486 tuhande euro võrra, mille hulgas on ülal kirjeldatud korrigeerimine 2019. aastasse summas 2 261 tuhat eurot ja ülejäänud osa kajastab 2020. aasta sarnase korrigeerimise mõju (lisa 13). Lühiajalised võlad tarnijatele kasvasid 382 tuhande euro võrra seoses viitvõlgadena kajastatud viivistega, mida varasemalt oli saneerimismenetluse käigus arvestatud bilansiväliselt (lisa 15). Pikaajalised võlakohustused vähenesid ja lühiajalised võlakohustused suurenesid tagatud võlakirjade bilansilise jääkväärtuse võrra seoses ümberklassifitseerimisega, kuna finantskovenandid ei vasta võlakirjade tingimustes sätestatud nõuetele (lisad 18, 34). Netomuutuste koguväärtus bilansimahule on 4 332 tuhande euro võrra vähenemine, mille hulgas 2 261 tuhat eurot on seotud vea parandamisega 2019. aasta finantstulemustes.AS-i Pro Kapital Grupp 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Aruanne on kättesaadav ka ettevõtte koduleheküljel www.prokapital.com.

Angelika Annus
Finantsjuht
AS Pro Kapital Grupp
tel: +372 614 4920
prokapital@prokapital.eeManusPKG 2020 EST.pdf