Avaldatud: 2021-02-26 10:48:07 CET
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000 eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta puhaskasum 347 893 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,07733 eurot.

Seisuga 31.12.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 497 679 eurot. Ühingu omakapital oli 2 491 354 eurot, mis moodustas 99,75% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.202031.12.2019
Raha146 890150 007
Nõuded ja ettemaksud7897 381
Käibevara kokku147 679157 388
Kinnisvarainvesteeringud2 350 0002 036 000
Põhivara kokku2 350 0002 036 000
AKTIVA KOKKU2 497 6792 193 388
Võlad ja ettemaksed6 32549 927
Lühiajalised kohustused kokku6 32549 927
Kohustused kokku6 32549 927
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-321 264-699 157
Omakapital kokku                              2 491 3542 143 461
PASSIVA KOKKU2 497 6792 193 388

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2020 12 kuud2019 12 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist4 4060
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-10 544-11 621
Brutokahjum- 6 139-11 621
Üldhalduskulud-20 576-23 501
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest374 594389 526
Ärikasum347 879354 404
Neto finantstulu (-kulu)148
PERIOODI PUHASKASUM347 893354 412
PERIOODI KOONDKASUM347 893354 412

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200


Manus2020 IV kv vahearuanne EST.pdf