Published: 2020-03-25 15:45:40 CET
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

CORRECTION: AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu.

AS ''KURZEMES ATSLĒGA 1'' auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu.

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2020-03-25 15:45 CET -- Gada pārskatā  precizēts lielāko akcionāru saraksts.

Akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 2019. gadā darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts, tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra, metāla kalumi, būvkonstrukcijas, tehnoloģiskais aprīkojums, sniegti cinkošanas pakalpojumi u.c..

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls ir 1 285 401 EUR, neto apgrozījums 2019. gadā ir 1 680 707  EUR. Neto apgrozījums 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu samazinājies par  114 198 EUR, kas sastāda 6.4 % no 2018. gada apgrozījuma. Sabiedrības 2019. gada darbības finanšu rezultāts bija zaudējumi 212 221 EUR.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu

  2019   2018
  EUR   EUR
       
Neto apgrozījums 1 680 707   1 794 905
       
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas (1 718 046)   (1 747 860)
       
Bruto zaudējumi vai peļņa (37 339)   47 045
       
Pārdošanas izmaksas (46 560)   (44 834)
       
Administrācijas izmaksas (87 847)   (94 764)
       
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 37 790   39 727
       
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (76 167)   (19 267)
       
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (1 608)   (1 714)
       
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (211 731)   (73 807)
       
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (490)   (468)
       
Pārskata gada zaudējumi (212 221)   (74 275)

 

Zaudējumi uz akciju                          (0.231)   (0.081)

 

Valde

 

         Irēna Burve
         galv.grāmatvede
         AS''KURZEMES ATSLĒGA 1”
         Kalvenes iela 27
         Aizpute,LV3456
         Telef 63448075


KA1_Neatk_Revidentu_zinojums_2019..pdf
KA1_gada_parskats_2019_auditets.pdf
KA1_Korp_Parv_Paz_2019..pdf