Paskelbta: 2021-04-09 08:39:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 13.00 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dalyviai registruojami nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 50 min.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.  Bendrovės konsoliduoto 2020 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
2.  Auditoriaus išvados apie bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
3.  Bendrovės 2020 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4.  Bendrovės 2020 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. AB Vilkyškių pieninės papildytos Atlygio politikos tvirtinimas.
6. Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad LR Vyriausybės nutarimu Lietuvos teritorijoje paskelbtas karantinas galioja ir susirinkimo dieną – rekomenduojame AB Vilkyškių pieninės akcininkams nuomones reikšti ir balsuoti  visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais iš anksto balsuojant raštu, pateikiant bendrąjį biuletenį (pridedamas kaip priedas).

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 23 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Vilkyškių pieninė (VLP1L, ISIN kodas LT0000127508) akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021 m. gegužės 13 d.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2021 m. balandžio 16 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu info@vilvi.eu.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2021 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilvi.eu arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Su susirinkimo dokumentais įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje (www.vilvigroup.lt). Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje www.vilvigroup.lt skiltyje „Investuotojams“ pateikiama informacija.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102