Published: 2020-02-26 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu un sapulces lēmumprojekti

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2020. gada 30. martā Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 9.30. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.00.

Visi ar AS "Latvijas Gāze" akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošos interneta resursos: AS "Latvijas Gāze" interneta mājas lapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sapulces darba kārtība:

  1. Valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana.
  2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.       

AS “Latvijas Gāze” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2020. gada 20. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 30. martā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Savukārt akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces"), bet juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem papildus jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments (izraksts no komercreģistra vai tml.).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildus jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz institūcijai, kas sasaukusi sapulci.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri interneta resursos var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kas tiek publicēti nekavējoties pēc to iekļaušanas darba kārtībā vai saņemšanas. Savukārt klātienē iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var:

  1. no 2020. gada 16. marta līdz 29. martam darba dienās no plkst.10.00 līdz 15.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, AS “Latvijas Gāze” telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67374369 vai rakstot uz e-pastu investor.relations@lg.lv;
  2. akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Vienotais reģ. nr. 40003000642
Juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001
Papildus informācija:
Esmeralda Balode-Buraka
t. 67 374 369, investor.relations@lg.lv

Pielikumi


Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2020-Latvijas Gaze-Atalgojuma politika.pdf
2020.03.30_Lemumu_projekti.pdf