Paskelbta: 2017-03-30 16:32:11 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2017-03-30 16:32 CEST -- AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai. 

     2017 m. kovo 30 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

 1. Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.

Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).

 1. Dėl audito įmonės išvadų.

Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).

 1. Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

 1. Dėl 2016 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.

Patvirtintas 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

 1. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,005 euro (1,72 %) vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai.

 1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.

Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 21.894.331,55 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 75.497.695 paprastąsias vardines 0,29 euro nominaliosios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei (po 20 %).

 1. Dėl įstatų pakeitimų.

Nuspręsta:

 1. Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 131.365.989,88 (šimtas trisdešimt vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni ir aštuoniasdešimt aštuonios šimtosios) euro. Jis padalintas į 452.986.172 (keturis šimtus penkiasdešimt du milijonus devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius šimtą septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“

 1. Pakeisti banko įstatų 6.18 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie Susirinkimo sušaukimą skelbia Banko interneto tinklalapyje, Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame  leidinyje viešiems pranešimams skelbti ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas informuoja akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.“

 1. Pakeisti banko įstatų 7.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.2. Naujas Tarybos narys į laisvą vietą gali būti išrinktas Susirinkime bendra tvarka laikotarpiui iki baigsis Tarybos kadencijos laikas.“

 1. Įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.
 1. Dėl stebėtojų tarybos nario rinkimo.

Į Banko stebėtojų tarybą išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Miha Košak.

Nustatyta, kad išrinktas asmuo stebėtojų tarybos nario pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą ir jas eis iki stebėtojų tarybos dabartinės kadencijos pabaigos, kuri sutampa su 2020 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena.

Papildoma informacija dėl dividendų ir nemokamų akcijų.

Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Teisių apskaitos diena – 2017 m. balandžio 13 d.

 

Administracijos vadovas   Vytautas Sinius

         Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653


2016_Metine.pdf
Pelno_paskirstymas.pdf