Avaldatud: 2013-04-26 09:15:00 CEST
Nordecon
Korralise üldkoosoleku kutse

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon AS juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 24. mail 2013. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Tallinn, Eesti, 2013-04-26 09:15 CEST -- Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 24. mail 2013. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17. mail 2013. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;

- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 23. maiks 2013. a kell 16.00.

Vastavalt Nordecon AS-i nõukogu 25. aprilli 2013. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;

3. Nõukogu liikme valimine.

 

Nordecon AS-i nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada  Nordecon AS-i 2012. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2012. a majandusaasta puhaskasum on 1 477 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 563 000 eurot. Mitte maksta 2012. a majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividende ja mitte teha eraldisi reservkapitali.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Audiitorühing KPMG Baltics OÜ on 2012. a majandusaastal osutanud Nordecon AS-ile auditeerimisteenuseid KPMG Baltics OÜ ja Nordecon AS-i vahel 2012. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on KPMG Baltics OÜ osutanud  auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Juhatus on kevadel 2011 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2011-2013) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ, kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2.1. Valida 2013 majandusaasta Seltsi audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme valimine

Nõukogu liikme Andri Hõbemägi volitused Nordecon AS-i nõukogu liikmena lõpevad 13.05.2013, mis on enne 2013. a korralise üldkoosoleku toimumist. Nõukogu esimees teeb ettepaneku valida Andri Hõbemägi Nordecon AS-i nõukogu liikmeks uueks põhikirjaga ette nähtud ametiajaks. Nõukogu liikme tasu suurus on määratud Nordecon AS-i 28.05.2012 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt ning seda ei muudeta.

3.1. Valida Andri Hõbemägi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks Nordecon AS-i nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 24.05.2018.

________________________

Nordecon AS-i 2012. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com.

Kõigi Nordecon AS-i korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2012. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega, ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega (sh andmetega nõukogu liikme kandidaadi kohta) on võimalik alates 26. aprillist 2013. a tutvuda Nordecon AS-i kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Nordecon AS-i koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Nordecon AS-i tegevuse kohta. Juhul kui Nordecon AS-i juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 21. maini 2013. a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 9. maini 2013. a, aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli 159,4 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com


Korralise_uldkoosoleku_kokkukutsumise teade_2013.pdf