Avaldatud: 2021-07-21 07:00:00 CEST
Coop Pank
Poolaastaaruanne

Coop Pank 2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

2021. aasta II kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 100 200 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7 000 kliendi võrra (8%). Arvelduskontot omavate eraklientide arv kasvas kvartaliga 6 500 ja äriklientide arv 500 võrra. Aastaga on panga kliendibaas kasvanud 34% ehk 25 500 kliendi võrra.

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2021. aasta II kvartalis 43 miljoni euro võrra (+5%), ulatudes 891 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas äriklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 79 miljoni euro võrra, millest 46 miljonit olid nõudmiseni hoiused ja 33 miljonit tähtajalised hoiused. Eraklientide hoiuste maht kasvas 18 miljoni euro võrra, millest 16 miljonit olid nõudmiseni hoiused ja 2 miljonit tähtajalised hoiused. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering vähenes 54 miljoni euro võrra. Võrreldes 2020. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 276 miljoni euro võrra (+45%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal kõigist hoiustest tõusnud 32% pealt 44% peale ja finantseerimiskulu langenud 1% pealt 0,8% peale.

2021. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 77 miljoni euro võrra (+11%), ulatudes 773 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mille maht kasvas 36 miljoni euro võrra (+14%). Kodulaenude portfell kasvas 29 miljoni euro võrra (+10%), liisinguportfell kasvas 10 miljoni euro võrra (+11%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 2 miljoni euro võrra (+3%). 2020. aasta II kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 213 miljoni euro võrra ehk 38%.

2021. aasta II kvartalis oli Coop Panga viivises olev laenuportfell 3% tasemel, samal tasemel on viivises olev laenuportfell püsinud alates 2020. aasta IV kvartalist. Aastases võrdluses on viivises oleva laenuportfelli maht langenud 7% tasemelt 3% peale, mis on viimase nelja aasta madalaim tase.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2021. aasta II kvartalis 0,8 miljonit eurot, mis on samal tasemel 2021. aasta I kvartaliga, kuid 56% väiksem kui aasta tagasi, mil tehti erakorralisi allahindlusi seoses tervisekriisiga.

Coop Panga netotulud olid 2021. aasta II kvartalis 9,3 miljonit eurot, tõustes kvartaalses võrdluses 5% ja aastases võrdluses 25%. Tegevuskulud ulatusid II kvartalis 5,3 miljoni euroni, suurenedes kvartaalses võrdluses 4% ja aastases võrdluses 23%.

Coop Pank teenis 2021. aasta II kvartalis 3 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 7% suurem kui 2021. aasta I kvartalis ja 123% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli II kvartalis 57% ja omakapitali tootlus 11,9%.

Coop Pangal on 30.06.2021 seisuga 18 462 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud 2577 aktsionäri.

                                 
Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Möödunud kvartali märgilisemaks tulemuseks Coop Pangale oli 100 000 kliendi piiri ületamine. See oli üks viiest strateegilisest eesmärgist, mida lubasime investoritele börsile tulles ning see täitus oodatust oluliselt kiiremini. Viimase aastaga on meie kliendibaas kasvanud enam kui kolmandiku võrra ning üha rohkem on kliente, kes nimetavad Coop Panka oma kodupangaks.

Kliendibaasi kasv on toonud kaasa kodumaiste hoiuste mahu olulise suurenemise ning võimaldanud meil vähendada rahvusvaheliselt hoiuste platvormilt kogutud kallimate hoiuste osatähtsust. Finantseerimiskulu langusele aitab kaasa ka nõudmiseni hoiuste osakaalu kasv.

Laenuportfelli kasv, mis esimeses kvartalis turu madalseisu tõttu aeglustus, sai taas hoo üles ning näitas teises kvartalis korraliku tulemust. Viimast vedasid eelkõige ärilaenud ning kodulaenud. Kuigi konkurents laenuturul on aastaga kasvanud, näeme et meie positsioneering võimaldab turuosa kasvatada. Head meelt teeb ka see, et kiire kasvu juures püsib meie laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt väga kõrgel tasemel.  

Klientide arvu kasv, finantseerimiskulu langus ning laenuportfelli kasv parandab kuust kuusse meie tulemuslikkust. Teenisime teises kvartalis korraliku kasumi ning jätkus omakapitali tootluse (ROE) kasv. Aktsionäride arvu poolest oli Coop Pank enam kui 18 000 aktsionäriga teise kvartali lõpus Tallina börsil teisel kohal.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2021 I kv 2021 II kv 2020 6k 2021 6k 2020
Neto intressitulu 8 325 8 043 6 852 16 368 13 210
Neto teenustasutulu 783 648 477 1 431 998
Muud tulud, neto 233 202 135 435 373
Netotulud kokku 9 341 8 893 7 464 18 234 14 581
Tööjõukulud -3 065 -2 879 -2 603 -5 944 -5 265
Turunduskulud -313 -306 -201 -619 -427
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -576 -579 -552 -1 155 -1 115
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -809 -740 -565 -1 549 -1 055
Muud tegevuskulud -573 -619 -434 -1 192 -935
Tegevuskulud kokku -5 336 -5 123 -4 355 -10 459 -8 797
Kasum enne allahindluse kulu 4 005 3 770 3 109 7 775 5 784
Finantsvarade allahindluse kulu -753 -771 -1 721 -1 524 -2 935
Kasum/kahjum enne tulumaksu 3 252 2 999 1 388 6 251 2 849
Tulumaksu kulu -220 -164 -26 -384 -26
Aruandeperioodi puhaskasum 3 032 2 835 1 362 5 867 2 823
Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0.03 0.03 0.01 0.06 0.03
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0.03 0.03 0.01 0.06 0.03
           
           
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.06.2020  
Raha ja raha ekvivalendid 221 666 249 416 170 750 133 905  
Võlainstrumendid 3 678 3 074 3 011 3 682  
Laenud klientidele 772 516 695 721 670 593 559 295  
Muud varad 26 513 26 700 25 555 24 948  
Varad kokku 1 024 373 974 911 869 909 721 830  
Klientide hoiused ja saadud laenud 891 397 848 755 757 835 615 153  
Muud kohustised 11 982 8 626 7 443 7 381  
Allutatud laenud 17 064 17 111 7 064 7 064  
Kohustised kokku 920 443 874 492 772 342 629 598  
Omakapital 103 930 100 419 97 567 92 232  
Kohustised ja omakapital kokku 1 024 373 974 911 869 909 721 830  

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2021. aasta II kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 21. juulil 2021 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://register.gotowebinar.com/register/3348165054750841360

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 100 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Manused



Coop Pank 2021 Q2 tulemused_ET.pdf
Coop Pank 2021-06_ET.pdf
Vahearuanne_6k 2021_ET.pdf