English Estonian
Avaldatud: 2024-04-02 12:30:58 CEST
EfTEN Real Estate Fund
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 02.04.2024

02.02.2024 toimus Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Rävala 3, EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek.

Koosolekul osales 163 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 7 623 639 häält, mis moodustab 70,46% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 301 häält, mis moodustas 0,08% kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Fondi majandusaasta aruande 2023 kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 7 264 141 hääle ehk 95,28% poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruande 2023 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Otsusele vastu hääletanud aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 359 498 häält ehk 4,72%.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 7 264 026 hääle ehk 95,28% poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku: Fondi 2023. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 1 000 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on kokku 23 030 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 50 tuhat eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 10 820 tuhat eurot (1 euro aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 12 160 tuhat eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.04.2024 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 16.04.2024. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 24.04.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Otsusele vastu hääletanud aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 359 613 häält ehk 4,72%.

Päevakorrapunktide järgsel arutelul avaldas juhatus, et soovib korraldada eeldatavalt sügisel uut aktsiaemissiooni. Varasemalt kaasatud raha on kõik investeeritud. Emissiooni ajagraafikut, aktsia hinda ega ühtegi muud tingimust ei ole määratud. Juhul, kui uute aktsiate emiteerimise kava otsustatakse, avaldab fond sellise informatsiooni börsiteatena.

Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee