Avaldatud: 2013-02-12 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2012. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

 

Segmendid (EURm) Q4/12 Q4/11 yoy 12m/12 12m/11 yoy
Supermarketid 86,9 83,0 4,7% 330,0 317,9 3,8%
Kaubamaja 26,0 25,3 2,9% 86,3 80,5 7,1%
Autokaubandus 9,8 6,6 48,9% 34,2 20,8 64,8%
Jalatsikaubandus 4,1 4,0 2,6% 14,4 14,0 3,1%
Kinnisvara 0,7 0,7 -0,9% 2,9 2,8 2,7%
Müügitulud kokku 127,4 119,5 6,6% 467,8 436,0 7,3%
             
Supermarketid 3,5 4,4 -21,4% 9,0 11,0 -18,0%
Kaubamaja 2,4 2,3 5,0% 3,4 2,8 24,1%
Autokaubandus 0,3 0,3 -9,9% 1,8 1,3 37,9%
Jalatsikaubandus 0,2 0,2 3,5% -0,1 -0,2 -46,2%
Kinnisvara 1,9 1,5 23,0% 6,7 6,6 1,2%
Puhaskasum kokku 8,2 8,7 -5,7% 20,9 21,5 -3,1%

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 467,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta tulemusega 7,3%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 127,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,6%. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 20,9 miljonit eurot, mis on 3,1% vähem kui eelnenud aasta puhaskasum, mis oli 21,5 miljonit eurot. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum oli 8,2 miljonit eurot, mis vähenes 5,7% võrreldes 2011. aasta tulemusega, mil kasum oli 8,7 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 2012. aastal 24,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,2%.

Tallinna Kaubamaja kontserni IV kvartalit iseloomustas stabiilne müügitulu kasv ning kuue uue kaupluse avamine. Selver avas detsembris kaks uut supermarketit, tuli turule lähipoe kontseptsiooniga KoduSelver ning avas uue Selver Gurmee. Jalatsikett avas 2012. aasta novembris uued Shu kauplused Viljandis ja Pärnus ning taasavas detsembris ABC Kinga kaupluse Tartu Lõunakeskuses. Neljandas kvartalis teenis kontsern peaaegu sama brutomarginaali juures ligi 0,5 miljonit eurot väiksema kasumi võrreldes 2011. aasta IV kvartaliga. Peamiseks mõjutajateks olid uute kaupluste ühekordsed avamiskulud, samuti 14% kõrgemad kütte- ja energiakulud, mis kajastuvad mitmesugustes tegevuskuludes. Palgakulusid paisutasid töötajate arvu kasv ning müügitulemusest sõltuvad tulemustasud. 2012. aasta kokkuvõttes mõjutas puhaskasumit veel kasutusväärtuse kaotanud tarkvara mahakandmine 0,9 miljoni euro ulatuses, mis kajastub põhivara kulumis.

Kogu 2012. aasta märksõnaks on olnud kontserni ulatuslik uute kontseptsioonide lansseerimine ja müügikeskkondade renoveerimine. 2012. aasta mais käivitatud uuendatud lojaalsusprogramm koos boonussüsteemiga andis aasta viimastel kuudel võimaluse alustada kontserniüleste analüütiliste turunduskampaaniatega kasutades tulemuslikumalt püsiklientide ostupotentsiaali ning leides sünergiat erinevate segmentide vahel. Analüütilisele turundusele on kavas olulist tähelepanu pöörata ka 2013. aastal. 2013. aastal on fookuses segmentide kasumlikkuse parandamine ja konkurentsivõime suurendamine, lisaks kaubandussüsteemide uuendused ja sisemise töökorralduse edasine parandamine.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2012. aasta konsolideeritud müügitulu ning müügitulu Eestis oli 330,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,8%. Sellest IV kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 86,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,7%. Võrrelduna 2011. aastaga on Selveri ketti lisandunud maikuus 1 supermarket Sakus ning oktoobris 1 gurmeetoodete kauplus Tallinna Kaubamajas. Novembris lisandus teine gurmeetoodete kauplus Tallinnas, Solarise keskuses. Lisaks sai Selveri kett IV kvartali lõpus täiendust 3 Selveri võrra. Detsembris avati 2 supermarketit – Vahi Selver Tartus ja Rapla Selver ning üks Koduselver Tallinnas. Uute kaupluste avamine IV kvartali lõpus ei jõudnud kogu Selveri keti müügitulemustele veel olulist mõju avaldada. Suurem kampaaniate osakaal, sh püsikliendile suunatud kampaaniad, on avaldanud positiivset mõju keskmise ostu kasvule. Samuti oli 2011. aasta keskmisest käibe kasvust suurem käibe kasv jõulupühade ja aastalõpuperioodil. Oma panuse müügimahu kasvule avaldas ka uuenenud lojaalsusprogramm, ning tehtud pingutused teeninduskvaliteedi tõstmisse. Uuenenud lojaalsusprogrammi eripärast tulenevalt avaldab see mõju müügitulu näitajale, kuna klientidele antavad boonuspunktid on raamatupidamislikult müügitulu vähendavad. Võrrelduna eelmise aastaga on müügitulu kasvule avaldanud mõju ka jätkuvalt tihenenud konkurents jaekaubandusturul, kus konkurentidel on aastatel 2011 ja 2012 avatud rohkem uusi kauplusi. Uued kauplused toovad endaga paratamatult kaasa klientide ümberjagunemise kaupluste vahel.

2012. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 11,8 miljonit eurot, kahanedes võrreldava perioodi suhtes 15,8%. Puhaskasum oli 9,0 miljonit eurot, kahanedes võrreldava perioodi suhtes 18,0%. Konsolideeritud IV kvartali maksueelne kasum ja puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot, kahanedes mõlemas vaates aasta varasema perioodiga võrrelduna 21,4%. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 2012 aastal 14,2 miljonit eurot, millest 4,1 miljonit eurot teeniti IV kvartalis. Kasumite hälbed, võrrelduna aasta varasema perioodiga olid vastavalt -13,4% ja -18,8%. Supermarketite segmendi Eestis teenitud puhaskasum oli 2012 aastal 11,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldava baasperioodi suhtes 14,8%, IV kvartali puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot, mis moodustas 81,2% aasta varasemast kasumist. Müügitulu 2012. aastal Lätis ei olnud. Lätis teenitud puhaskahjum oli 2012. aastal 2,3 miljonit eurot, millest IV kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel, muutudes vastavalt -0,6% ja +1,4%. Äritegevus Lätis on külmutatud.

Selveri kasumi kujunemisele Eestis on positiivselt mõjunud töötajate tööprotsesside ülevaatamise ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamise tulemusena tõusnud tööjõuefektiivsus. Samuti oli dividendidelt makstav tulumaks käesoleval aastal 7,6% madalam aasta varasemast. 2012. aasta kasumi kujunemisele, võrrelduna aasta varasemaga, on avaldanud mõju suurenenud amortisatsioonikulu ning tegevuskulud mis on tingitud eelmise aasta vältel teostatud nelja kaupluse renoveerimisest; Eestis uudse SelveEkspressi ostusüsteemi juurutamisest neljas kaupluses 2011. aastal ja kolmes kaupluses 2012. aastal; 2012. aasta esimeses kvartalis lõpule jõudnud Selveri Pagarite kontseptsiooni loomisest, millega kaasnes kaupluste pagarilettide ülevõtmine; 4 uue Selveri ja 2 Selver Gurmeekaupluse avamisest. Tulenevalt eeltoodust on 2011. ja 2012. aastal olnud varasematest aastatest kõrgem investeeringute ning tegevuskulude maht. Samuti on mõju avaldanud 2012. aasta maikuus uuenenud lojaalsusprogrammi käivituskulud ning varasema aastaga suurenenud turunduskampaaniate maht. 2012. aasta juunis otsustati teostada IT tarkvara vahetus, mille tulemusena kanti maha tarkvarainvesteeringuid summas 0,9 milj eurot.

2013. aastal on kavas jätkata aktiivse laienemisega. Sõlmitud on üürilepingud, 4 uue kaupluse osas, millede avamised on kavandatud 2013. aastasse. Tõenäoliselt lisandub veel uusi kauplusi. Selveri kauplusteketti kuulub 2012. aasta detsembri lõpu seisuga 38 Selverit ja 2 Gurmeekauplust. Kaupluste müügipind 2012. aasta lõpu seisuga oli 73,1 tuhat m².

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2012. aasta müügitulu oli 86,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 7,1%. Neljandas kvartalis oli müügitulu 26,0 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 2,9%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2012. aastal keskmiselt 0,29 tuhat eurot kuus, mis on 8,9% rohkem kui 2011. aastal. 2012. aasta kokkuvõttes mõjutasid Kaubamaja tulemust negatiivselt jaanuari keskpaigast kuni märtsini toimunud suuremahulised renoveerimistööd Tallinna Kaubamaja Naiste- ja Lastemaailmas ning kolmandas kvartalis Tartu müügimaja Naiste-, Ilu- ja Kingamaailmas. Teisalt on ulatuslik müügipindade ümberkorraldamine aasta kokkuvõttes kasvatanud kaubamajades müügiefektiivsust ja saanud positiivse vastuvõtu klientidelt. Uuenenud valikuga brändiportfell Naistemaailmas ning järjepidev turundustegevus on märkimisväärselt (11%) kasvatanud noorte alla 35-aastaste püsiklientide arvu. Noorte klientide parem kaasamine oli ühtlasi 2012. aasta jooksul toimunud visuaalse identiteedi värskendamise ning uuenenud reklaamikeele juurutamise üheks peamiseks eesmärgiks. Sisekoolitussüsteemi käivitumine ja pidev fookus teeninduskvaliteedi tõstmisele on aasta jooksul kasvatanud keskmist ostusummat 7,1% ning parandanud teenindusnäitajaid. Kaubamajade 2012. aasta puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest 24,1% kõrgem. Kaubamajade segmendi ärikasum oli 3,1 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 26,7%. Kaubamajade puhaskasum neljandas kvartalis oli 2,4 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta vastavast perioodist kõrgem 5,0%.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2012. aasta müügitulu oli 4,1 miljonit eurot, kasvades 2011. aastaga võrreldes 28,3%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,4 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta vastavast perioodist kõrgem 20,1%. I.L.U. keti 2012. aasta puhaskahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot väiksem kui möödunud aastal. Neljandas kvartalis oli kahjum 0,007 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta vastava perioodi kahjumist väiksem 0,26 miljoni euro võrra.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2012. aasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 34,2 miljonit eurot, ületades 64,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Neljanda kvartali 9,8 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 48,9%-ga. Alates 2012. aasta juulist autosegmenti lisandunud Viking Motors AS'i poolt müüdavate Opel ja Cadillac mudelite müük ulatus IV kvartalis 32ni. Viking Motorsi müügitulu 2012. aasta IV kvartalis oli 1,6 miljonit eurot. Segment jõudis 2012. aastal 1,8 miljoni euro suurusesse kasumisse, 0,3 miljonit sellest teeniti neljandas kvartalis. 2011. aasta vastavad kasuminäitajad olid 1,3 miljonit eurot ja 0,3 miljonit eurot.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2012. aasta käive oli 14,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,1%. IV kvartalis oli käive 4,1 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 2,6%. 2012. aasta kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 0,1 miljoni euro võrra. IV kvartalis teenis jalatsisegment 0,2 miljonit eurot kasumit ning võrreldes 2011. aasta neljanda kvartaliga kasvas kasum 3,5%. 2012.aasta IV kvartalis avati 3 uut kauplust. Detsembri lõpu seisuga omab Suurtüki NK OÜ 16 kauplust ning ABC King AS 10 kauplust. 2013. aasta veebruaris on plaanis avada Shu kauplus Jõhvis, kaubanduskeskuses Tsentraal.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta kontserniväline müügitulu oli 2,9 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga 2,7%. Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 0,9%. Aasta algul toimunud tulude kasv tuleneb peamiselt Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ üürnike ja üüripindade ümberkorraldusest 2012. aasta esimeses pooles. 2012. aasta teises pooles võttis kontsern varem kontsernist välja üüritud pindasid kasutusele oma tarbeks, mis tõi kaasa kontsernivälise müügitulu vähese languse aasta lõpus. Kinnisvara segmendi 2012. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 7,7 miljonit eurot ja IV kvartali kasumiks 1,9 miljonit eurot. Tänu müügitulude kasvule oli see 2011. aasta maksueelsest kasumist 1,0 miljoni euro ja IV kvartali kasumist 0,4 miljoni euro võrra parem tulemus. Segmendi 2012. aasta puhaskasum oli 6,7 miljonit eurot, mis oli 0,1 miljoni euro võrra aasta varasemast parem tulemus.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

Tuhandetes eurodes 

  31.12.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 13 494 11 948
Nõuded ja ettemaksed 18 497 20 702
Varud 48 264 41 578
Käibevara kokku 80 255 74 228
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 667 1 041
Sidusettevõtjad 1 628 1 550
Kinnisvarainvesteeringud 3 756 3 566
Materiaalne põhivara 190 298 172 272
Immateriaalne põhivara 11 236 9 809
Põhivara kokku 207 585 188 238
VARAD KOKKU 287 840 262 466
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 17 210 11 261
Võlad ja ettemaksed 64 151 56 081
Lühiajalised kohustused kokku 81 361 67 342
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 59 781 55 591
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 519 73
Pikaajalised kohustused kokku 60 300 55 664
KOHUSTUSED KOKKU 141 661 123 006
Omakapital    
Aktsiakapital 24 438 24 438
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 51 079 52 197
Jaotamata kasum 68 066 60 333
Konverteerimiserinevused -7 -111
OMAKAPITAL KOKKU 146 179 139 460
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 287 840 262 466

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

Tuhandetes eurodes

  IV kvartal 2012 IV kvartal 2011 12 kuud 2012 12 kuud 2011
         
Müügitulu 127 436 119 510 467 800 435 977
Muud äritulud 187 138 820 420
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -93 061 -86 977 -347 119 -321 503
Mitmesugused tegevuskulud -12 983 -11 544 -47 242 -44 353
Tööjõukulud -10 241 -9 302 -36 376 -34 145
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 687 -2 544 -11 481 -9 976
Muud ärikulud -113 -127 -383 -347
Ärikasum 8 538 9 154 26 019 26 073
Finantstulud 24 66 133 247
Finantskulud -384 -531 -1 647 -1 897
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 26 17 126 150
Kasum enne tulumaksustamist 8 204 8 706 24 631 24 573
Tulumaks 2 -4 -3 761 -3 035
Aruandeperioodi puhaskasum 8 206 8 702 20 870 21 538
Muu koondkasum        
Konverteerimiserinevused -57 442 104 515
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -57 442 104 515
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 8 149 9 144 20 974 22 053
         

 

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Bors_Kaubamaja_4Q2012_est.pdf