Julkaistu: 2020-03-25 14:30:00 CET
OYJ Ahola Transport ABP
Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4.2020
Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2020 klo 10.00 Sokos Hotel
Kaarlessa
(Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. 

A.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen
järjestäytyminen
• Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
•
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
• Kokouksen
laillisuuden toteaminen
• Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen 

3. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
vuodelta 2018.
• Toimitusjohtajan ja hallitukseen puheenjohtajan
esitykset 

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

5. Taseen osoittaman voiton
käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
• Hallitus esittää, että
tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,022 euroa
A-sarjan osakkeelta. B-sarjan
osakkeelta maksetaan 0,10 euroa osakassopimuksen
mukaisesti. Yhteensä maksetaan
osinkona 346 032,46 euroa. Yhtiökokouksen
päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka on merkitty 21.4.2020 Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
28.4.2020. 

6. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 

7. Palkitsemispolitiikan käsittely 

8. Hallituksen
jäsenten palkkioista päättäminen
• Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä
yli 80 % yhtiön äänivallasta
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan
yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen
jäsenten palkkiot:
o Hallituksen
puheenjohtaja 30 000 euro per vuosi.
o Ulkopuolinen hallituksen jäsen 15 000
euro per vuosi.
o Konsernissa työskentelevä hallituksen jäsen 7 500 euro per
vuosi. 

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Nimitysvaliokunta
esitää, että hallituksen jäsenten määrä olisi
neljä (4) jäsentä seuraavalla
toimintakaudella. 

10. Hallituksen jäsenten valitseminen
• Nimitysvaliokunta
esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan Martti
Vähäkangas, Nils Ahola, Ida
Saavalainen ja Jukka Karhula. 

11. Tilintarkastajien valitseminen
•
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta
ovat
ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Kjell Berts. 

12.
Tilintarkastajien palkkio
• Esitetään että, tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan 

13. Nimitysvaliokunnan jäsenten
valitseminen
• Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön
äänivallasta
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että nimitysvaliokuntaan
valitaan Hans
Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Daniel Ingerström. 

14.
Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut
yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n kotisivuilla
osoitteessa
www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus
sisältäen
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
ovat
saatavilla mainituilla kotisivuilla viimeistään 25.3.2020.
Päätösehdotukset ja
muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön
pääkonttorissa sekä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.4.2020
alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osakasluetteloon merkitty
osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on 3.4.2020
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.4.2020,
mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostin kautta info@aholatransport.com
b) puhelimitse
numeroon +358 20 7475 111 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Oyj Ahola Transport
Abp, Indolantie 33, FI-67600
Kokkola. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Oyj Ahola Transport
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa
tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus
osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon
3.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2020 klo 10.00
mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat
ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä Oyj Ahola
Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola ennen
ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot 

Yhtiökokouksessa
läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista. 

Oyj Ahola
Transport Abp:llä on kokouskutsun päivänä 25.3.2020 yhteensä 14
571 339
A-osaketta ja 254 630 B-osaketta. A-osake oikeuttaa kymmeneen ääneen
ja B-osake
yhteen ääneen osaketta kohden. 

Osakkeenomistajille tarjotaan kahvit
kokouspaikalla klo 9.30 alkaen. 

Kokkolassa, 25.maaliskuuta 2020 

Oyj Ahola
Transport Abp 

HALLITUS

-------------------------

Oyj Ahola Transport Abp on
suomalainen listattu perheyritys, joka noin 500
ajoneuvolla tarjoaa dynaamisia
kansainvälisiä kuljetuksia ja
logistiikkapalveluja. Asiakkaamme ovat
Pohjoismaissa, Baltian maissa ja
CEE-maissa. Asiakaskuntamme rakentuu
pitkäaikaisiin suhteisiin, jotka ovat
rakentuneet asiakaslähtöisten ratkaisujen
kautta yli 60-vuoden historiamme
aikana. Kuljetuskonsernin liikevaihto on noin
100 M euroa. Pääkonttorimme
sijaitsee Kokkolassa. 


oyj-ahola-transport-abp-palkitsemispolitiikka.pdf