English Estonian
Avaldatud: 2023-04-18 12:32:45 CEST
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 18.04.2023. Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.10. Koosolekul osales kokku 4 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,69% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. AS-i Linda Nektar 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Kasumi jaotamine
  3. 2023. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. AS-i Linda Nektar 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Seltsi 2022. majandusaasta puhaskasum on 270 902,77 eurot. Otsustati:

1)         eraldada puhaskasumist reservkapitali 13 545,14 eurot;

2)         maksta 2022. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 158 014,30 eurot;

3)         kasumi jaotamise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 319 034,95 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 1.06.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 31.05.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15.06.2023 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. 2023. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2023. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Aktsionaride korralise uldkoosoleku otsused Linda Nektar_18042023 EST.pdf