Paskelbta: 2021-07-20 16:00:00 CEST
Terseta
Metinė informacija

CORRECTION: UAB Terseta 2020 metų audituotos finansinės ataskaitos ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Vilnius, Lietuva, 2021-07-20 16:00 CEST -- Nauja 6 pastraipa

Pateikiame UAB "Terseta" 2020 metų audituotas finansines ataskaitas, metinį vadovybės pranešimą ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

2020 m. lapkričio 25 d. įvyko Bendrovės dalies atskyrimas, atskiriant Bendrovės veiklą, susijusią su nekilnojamojo turto, esančio adresu Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, eksploatacija ir nuoma, perduodant šią veiklą į naujai įkurtą bendrovę UAB „J13“ (įmonės kodas 305663041, 100% akcijų priklauso vieninteliam akcininkui - uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtam investiciniam fondui Lords LB Baltic Fund IV.

Bendrovės pardavimo pajamos 2020 metais buvo lygios 1,477,986 EUR (2019 metais: 2,172,471 EUR). Bendrovės pardavimo pajamos palyginus su 2019 metais sumažėjo dėl perduotos veiklos pagal atskyrimo sąlygas bei metų eigoje sumažėjusio investicinio turto užimtumo.

Bendrovė toliau tęsia veiklą, susijusią su 2020 metų gruodžio mėnesį naujai įsigyto nekilnojamojo turto, esančio adresu Gedimino pr. 7, Vilniuje (Vilniaus centrinio pašto pastatas) eksploatacija ir nuoma ir nėra planuojama struktūrinių Bendrovės veiklos pokyčių. 2021 metais Bendrovė siekia paruošti statybos leidimui gauti reikalingus dokumentus ir atlikti 2020 metų gruodžio mėnesį naujai įsigyto pastato adresu Gedimino pr. 7, Vilniuje kapitalinį remontą, paruošiant ir pritaikant pastatą naujiems nuomininkams.

Daugiau informacijos UAB "Terseta" 2020-tų metų finansinėse ataskaitose ir pridedamuose dokumentuose.

Pridedamų dokumentų skiltyje pridėtas UAB "Terseta" 2020 metų audituotų finansinių ataskaitų vertimas į anglų kalbą, pasirašytas fiziniais parašais, kartu su originalia angliška Nepriklausomo auditoriaus išvada, pakeičiant Nepriklausomo auditoriaus išvados vertimą, kuri buvo pridėta praėjusioje pridedamo dokumento versijoje (Priedas: BFIV Terseta FA 2020 12 31 EN.pdf).

 

         Rytis Zaloga
         Direktorius
         
         Tel. +370 650 32044
         Email: rytis.zaloga@lordslb.lt


Confirmation of responsible persons 2021 04 30.pdf
Confirmation of responsible persons 2021 04 30.pdf
BFIV Terseta FA 2020 12 31 EN.pdf
BFIV Terseta FA 2020.12.31 LT.pdf