English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-27 18:00:00 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Snaigė" akcininkų susirinkimas

2022 m. birželio 23 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. birželio 16 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės nuostolių padengimas akcininkų įnašais.

Sprendimo projektas: Atsižvelgiant į tai, kad pagal 2022 m. kovo 31 d. Bendrovės balanso duomenis Bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 2575039 EUR ir yra mažesnis nei ½ Bendrovės įstatinio kapitalo, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d. ir 59 str. 10 d. 2 p., padengti dalį Bendrovės nuostolio papildomais Bendrovės akcininkų įnašais 1 000 000 EUR suma.

2 darbotvarkės klausimas: pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą.

Papildoma informacija susijusi su 2 darbotvarkės klausimu:

norėdami išvengti Bendrovę užklupusių laikinų sunkumų bei galimai neigiamos įtakos jos veiklos tęstinumui, Bendrovės valdyba atsižvelgdama į LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas - susidūrus su laikinais finansiniais sunkumais - siūlo inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procesą.

Bendrovės veiklai neigiamą poveikį padarė užsitęsęs karinis konfliktas Ukrainoje: Bendrovė prarado vieną didžiausių savo rinkų – Ukrainą, o karo fone sulėtėjo prekyba beveik visose Bendrovės rinkose. Pernai brangusios pagrindinės žaliavos ir medžiagos, šiemet toliau brango. Prisidėjo ir transporto brangimas bei ženklus šios paslaugos trūkumas.

Todėl, nenorėdami rizikuoti gyvybingos ir potencialios Bendrovės ateitimi, siekdama užtikrinti darbo vietas bei socialines garantijas savo darbuotojams, Bendrovės valdyba nusprendė inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procesą.

Tai leis bendrovei atsikvėpti, efektyviau naudoti apyvartines lėšas bei įgyvendinti savo strateginį tikslą – tapti profesionalios ir  medicininės šaldymo technikos gamintoju.  AB SNAIGĖ jau keli metai nuosekliai siekia šio tikslo: sukūrė ir pradėjo gaminti sandėliavimo šaldytuvus, šaldymo agregatus šaldymo kambariams, farmacinius šaldytuvus (vienas jų įvertintas DIN sertifikatu), o šiemet pradėjo serijinę šaldytuvų, skirtų profesionaliai virtuvei gamybą.

AB SNAIGĖ pasirinko šią verslo kryptį, nes turi ilgametę patirtį šaldymo versle, patyrusius specialistus bei reikiamą techninę bazę tokių gaminių kūrimui bei gamybai. Bendrovė sulaukė daugelio savo klientų raginimo įsitraukti į šią sritį. Be to – profesionalių bei medicininių prietaisų verslas yra pelningesnis, mažiau konkurencingas. Bendrovė planavo, kad profesionalūs bei medicininiai šaldymo prietaisai sudarys daugiau nei pusę bendrovės portfelio.

Tačiau įsitvirtinimas šioje verslo kategorijoje neplanuotai užtruko dėl aukščiau minėtų aplinkybių.

Prasidėjus restruktūrizavimo procesui, Bendrovė toliau vykdytų veiklą bei savo įsipareigojimus darbuotojams bei klientams. Bendrovė, kaip ir iki šiol, toliau laiku mokės mokesčius Sodrai bei valstybei.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu akcininkams@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2022 m. birželio 9 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2022 m. birželio 22 d. 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu akcininkams@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2022 m. birželio 22 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Susirinkimo dieną esant ribojimams žmonių susirinkimams dėl Covid-19 ligos, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtam karantinui,  posėdis susirinkimo vietoje nebus rengiamas, o Bendrovės akcininkai bus kviečiami dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:

- Pranešimas apie Susirinkimo šaukimą, sprendimų projektai darbotvarkės klausimais;
- Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
- Bendrojo balsavimo biuletenio forma.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

PriedasVAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2022_06_23.pdf