Estonian
Avaldatud: 2023-03-07 07:45:00 CET
Modera
Börsiteade

MODERA AS 2022. aasta II poolaasta ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne

2022. aasta Euroopa autoturul olid suurimateks faktoriteks ebakindlus energiahindades, suur inflatsioon ning kasvavad intressimäärad. Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed.  Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid.

 

2022 aasta oli Modera jaoks edukas

Müügikasv teist aastat järjest üle 50%

Lubatud müügiplaan ületati ning teist aastat järjest ületas müügikasv 50%. Arvestades, et Euroopa uute autode müük kukkus 4,6% on see väga hea tulemus.

Modera tulud jõudsid 1 631 696 euroni, mis võrreldes möödunud perioodiga on 54,39% kasv. Litsentsid ja toote ülesseadmistulud kasvasid teises poolaastas 72,31%.

 

Müügitulu laekus 14 riigist

Tulu laekub 14 erinevalt turult. Hea näitajaks saab pidada ka turgude rohkust, kust laekub müügitulu. Märkimist väärib ka fakt, et kui varasemalt oli müügitulu TOP 3 riiki Baltikumist, siis nüüd on situatsioon muutunud. Selgelt liiguvad müügitulu lõikes üles poole meie jaoks palju suurema kasvupotentsiaaliga riigid, mis võimaldavad kasvu jätkata planeeritult.

Eestis loodud tooteplatvorm, kus tootejuhtimine ja kompetentsid asuvad Eestis.

Modera on loonud Eestis tooteplatvormi, mille vahendusel on müüdud autosid rohkem kui 2 miljardi euro eest. Viimasel ajal on palju juttu olnud, et Eesti peaks liikuma IT allhankijast toodete väljatöötajateks. Modera on oma tooteplatvormiga seda saavutanud ning jätkab kiiret kasvu.

 

Autovaldkonna digitaliseerimine käib väga hoogsalt. 

Modera suudab oma tooteplatvormi sobivatest osadest ehitada autotootjate jaoks sobivad lahendused efektiivselt. Näitena võib tuua automüügis palju kõlapinda leidnud agendimudeli, mida mitmed autotootjad rakendavad. Moderal on praegu agendimooduli juurutamine ühe autotootjaga realiseerimisel. Selliste lahenduste realiseerimisel tähendab see tavaliselt lahenduse skaleerimist terves regioonis, mis võimaldab Moderal tulu hüppeliselt kasvatada.

 Finantstulemustest

Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad, mis näitavad ettevõtte kasvu, skaleeritavust ning rahavoogusid mõjutavaid kulusid.

Aastal 2022 kasvas Modera müük oluliselt ning vastavalt ootustele. Nii toote ülesseadmisega teenitavad tulud, kui ka korduva iseloomuga tulud, ehk litsentsid ja andmete haldustasud, kasvasid kiiremini kui aastal 2021. Arenduskulude kasv võrreldav tulude kasvuga. Palgakasvu surve on ka endiselt olulise mõjuga. 2022. aasta tegevuskulud kokku olid prognoosidest veidi kõrgemad (273 tuhat EUR – 11,4%), kuna investeeringute vajadus ja üldine kulude kasv on võrreldes 2021. aasta ootustega muutunud.

Finantskulud (22 tuhat EUR) on oluliselt väiksemad kui 2021. aasta prognoositud 51 tuhat EUR. Prognoosides lisasime arvestasime võimalusega, et kaasame täiendavalt võlakapitali, kuid ei ole seda teinud.

2021. aasta teises pooles muutis Modera oma arvestuspõhimõtteid konservatiivsemaks ning hakkas amortiseerima kapitaliseeritud arenduskulusid kiiremini. Sellest on ka tingitud amortisatsioonikulude kasv. See muutus ei mõjuta Modera rahavoogusid.

Aastal 2023 on plaanis kaasata täiendavat kapitali, kuna aastal 2022 Modera jätkas investeerimist tootesse, et toetada agressiivset kasvu.

eurodes 2022
II poolaasta
2021
II poolaasta
Muutus
Tulud 925 588 604 336 53,16%
Sh litsentsid ja toote ülesseadmise tulud 888 881 515 852 72,31%
Sh litsentsid ja korduvad teenustasud 400 102 294 869 35,69%
Arendustegevusega seotud kulud -1 128 485 -789 927 42,86%
Muud tegevuskulud -243 323 -239 953 1,40%
Amortisatsioon -440 410 -216 069 103,83%
EBITDA 192 301 52 009 269,75%

 

eurodes 2022 2021 Muutus
Tulud 1 631 696 1 056 895 54,39%
Sh litsentsid ja toote ülesseadmise tulud 1 501 641 887 028 69,29%
Sh litsentsid ja korduvad teenustasud 739 844 517 983 42,83%
Arendustegevusega seotud kulud -2 205 882 -1 320 223 67,08%
Muud tegevuskulud -439 541 -356 596 23,26%
Amortisatsioon -840 734 -272 828 208,16%
EBITDA 364 671 248 785 46,58%

 

 

Bilanss

eurodes 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 Lisa
Varad
Käibevarad          
Raha 589 857 1 313 091 1 933 599 30 755 2
Nõuded ja ettemaksed 253 374 100 136 118 787 72 198 3
Kokku käibevarad 843 231 1 413 227 2 052 386 102 953  
Põhivarad          
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 1 022 6 296 4 370 1 560 5
Nõuded ja ettemaksed 6 083 9 569 9 569 6 754 3
Materiaalsed põhivarad 8 892 11 931 7 888 9 952 6
Immateriaalsed põhivarad 4 784 186 4 512 107 4 207 124 3 939 141 7
Kokku põhivarad 4 800 183 4 539 903 4 228 951 3 957 407  
Kokku varad 5 643 414 5 953 130 6 281 337 4 060 360  
Kohustised ja omakapital
Kohustised          
Lühiajalised kohustised          
Laenukohustised 229 433 116 171 305 041 99 883 8
Võlad ja ettemaksed 523 715 525 351 456 952 473 947 9
Sihtfinantseerimine 23 674 25 557 68 182 41 159 11
Kokku lühiajalised kohustised 776 822 667 079 830 175 614 989  
Pikaajalised kohustised          
Laenukohustised 575 969 753 777 706 377 1 011 349 8
Sihtfinantseerimine 186 930 210 604 116 401 113 903 11
Kokku pikaajalised kohustised 762 899 964 381 822 778 1 125 252  
Kokku kohustised 1 539 721 1 631 460 1 652 953 1 740 241  
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 158 824 157 624 157 624 110 000 12
Registreerimata aktsiakapital ülekursiga 0 0 0 376 147  
Ülekurss 3 415 123 3 415 123 3 415 123 590 000  
Kohustuslik reservkapital 2 556 2 556 2 556 2 556  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 053 081 1 053 081 1 186 692 1 186 692  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -525 891 -306 714 -133 611 54 724  
Kokku omakapital 4 103 693 4 321 670 4 628 384 2 320 119  
Kokku kohustised ja omakapital 5 643 414 5 953 130 6 281 337 4 060 360  

 

Kasumiaruanne

eurodes 2022 2022
II poolaasta
2021 2021
II poolaasta
Lisa
Müügitulu 1 554 007 900 031 971 164 559 926 13
Muud äritulud 77 689 25 557 85 731 44 410 14
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 1 396 935 708 230 817 216 481 188  
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 227 390 -629 826 -680 251 -447 924  
Mitmesugused tegevuskulud -439 541 -243 323 -356 596 -239 953  
Tööjõukulud -978 492 -498 659 -639 972 -342 003 15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -840 734 -440 410 -272 828 -216 069  
Muud ärikulud -18 537 -13 225 -4 991 -3 635  
Ärikasum (kahjum) -476 063 -191 625 -80 527 -164 060  
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt -3 348 -5 274 2 810 2 810  
Intressitulud 130 55 140 56  
Intressikulud -45 148 -21 221 -55 936 -27 113  
Muud finantstulud ja -kulud -1 462 -1 112 -98 -28  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -525 891 -219 177 -133 611 -188 335  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -525 891 -219 177 -133 611 -188 335  

 

Rahavoogude aruanne

eurodes 2022 2022
II poolaasta
2021 2021
II poolaasta
Lisa
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum) -476 063 -191 625 -80 527 -164 060  
Korrigeerimised          
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 840 734 440 410 272 828 216 069 6, 7
Sihtfinantseerimine -77 689 0 -85 645 -44 485 10
Kokku korrigeerimised 763 045 440 410 187 183 171 584  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -131 113 -149 759 -26 217 -49 387 3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 70 196 -24 698 -35 840 -17 329 9, 11
Kokku rahavood äritegevusest 226 065 74 328 44 599 -59 192  
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -1 418 800 -709 450 -826 885 -481 988 6, 7
Laekumised sihtfinantseerimisest 103 710 0 133 030 74 006 10
Laekunud intressid 143 51 123 39  
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 314 947 -709 399 -693 732 -407 943  
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 0 0 0 0  
Saadud laenude tagasimaksed -206 016 -64 546 -188 320 -99 814  
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 0 0 29 521 0 10
Makstud intressid -48 582 -23 705 -42 794 -26 779  
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 1 200 1 200 2 577 140 2 496 600  
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -253 398 -87 051 2 375 547 2 370 007  
Kokku rahavood -1 342 280 -722 122 1 726 414 1 902 872  
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 933 599 1 313 091 207 283 30 755  
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 342 280 -722 122 1 726 414 1 902 872  
Valuutakursside muutuste mõju -1 462 -1 112 -98 -28  
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 589 857 589 857 1 933 599 1 933 599  

 

 

Omakapitali muutuste aruanne

eurodes Aktsiakapital nimiväärtuses Registreerimata aktsiakapital Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2020 110 000 0 590 000 2 556 1 186 692 1 889 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)         54 724 54 724
Emiteeritud aktsiakapital   7 524 368 623     376 147
30.06.2021 110 000 7 524 958 623 2 556 1 241 416 2 320 119
Aruandeaasta kasum (kahjum)         -188 335 -188 335
Emiteeritud aktsiakapital 47 624 -7 524 2 456 500     2 496 600
31.12.2021 157 624 0 3 415 123 2 556 1 053 081 4 628 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)         -306 714 -306 714
30.06.2022 157 624 0 3 415 123 2 556 746 367 4 321 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)         -219 177 -219 177
Emiteeritud aktsiakapital 1 200         1 200
31.12.2022 158 824 0 3 415 123 2 556 527 190 4 103 693

 

Aktsiakapitali emiteerimine sisaldab laenude konverteerimist 2021. aastal summas 277 331 EUR ja laenuintresside konverteerimist summas 18 276 EUR

 

 

   Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

 


Modera 2022. 2. poolaasta aruanne.pdf