Published: 2021-04-01 12:05:21 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Revidēts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2020. gadu

Iekšējā informācija, 2021-04-01 12:05 CEST -- AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerns (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) saskaņā ar revidēto pārskatu 2020. gadā ir strādājis ar 5.5 miljonu eiro peļņu. Altum Koncerna darbības rezultāts revidētajā  pārskatā ir vienāds ar 2020.gada operatīvā finanšu pārskata darbības rezultātu.

2020. gadā Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 30.2% (186 milj. eiro) pēc apjoma un par 18.5% (4,141 projektiem) pēc projektu skaita. Koncerna portfeļa pieaugumu 2020.gadā galvenokārt nodrošināja Koncerna finanšu instrumentu ietvaros sniegtais atbalsts uzņēmējiem Covid-19 negatīvo seku pārvarēšanai, šī atbalsta instrumentu ietvaros portfelim palielinoties par 103.7 milj. eiro. Vienlaikus pārskata periodā bija ļoti augsts pieprasījums arī pēc Altum ikdienas finanšu instrumentiem, kas būtiski veicināja portfeļa pieaugumu un apliecina, ka biznesa aktivitāte turpinājusies arī vīrusa pandēmijas apstākļos.

Kredītportfeļa apjoms 2020.gadā ir pieaudzis par 77.3 milj. eiro (+34.4%), bet aizdevumu darījumu skaits palielinājies par 274 projektiem (+4.5%). No jauna izsniegto aizdevumu apjoms pārskata periodā ir 138.2 milj. eiro, no kuriem 72.5 milj. eiro tika izsniegti ikdienas atbalsta programmās, bet 65.7 milj. eiro izsniegti Covid-19 krīzes aizdevumu programmā.

Garantiju portfelis 2020.gadā ir pieaudzis par 75.4 milj. eiro (+26.5%), savukārt  darījumu skaits portfelī pieaudzis par 3650 projektiem  (+23.4%). 2020.gadā no jauna izsniegto garantiju apjoms ir 137.4 milj. eiro, no kurām lielākā daļa jeb 97.4 milj. eiro izsniegti ikdienas atbalsta programmās, bet 40 milj. eiro izsniegti Covid -19 krīzes garantiju programmās.

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) finanšu instrumentu bruto portfelis 2020. gada 31.decembrī ir 804 milj. eiro, ko veido 26,578 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 360 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 19,265;
  • aizdevumu portfelis 302 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,323;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 73 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 268;
  • Zemes fonds 68 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 722.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2020.gadā sasniegtais finanšu rezultāts ir mazāks nekā prognozēts pirms vīrusa pandēmijas, taču vienlaikus tas ir atbilstošs esošajai situācijai. Ņemot vērā krīzes apstākļus, izvērtējot uzņēmumu kredītspēju, daļai klientu piemērots labvēlības periods aizdevumu atmaksai.  Ievērojot starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tas rezultējies piesardzīgā uzkrājumu veidošanas politikā gan šai iniciatīvai, gan uzkrājumiem jaunajiem darījumiem, kas attiecīgi atspoguļojas aptuveni divkāršā peļņas apjoma samazinājumā. Aizvadītais gads ALTUM darbībā kopumā bija zīmīgs ar vairākiem būtiskiem notikumiem. ALTUM finanšu instrumentu portfelis pirmo reizi pārsniedzis 800 miljonu eiro slieksni. Tas panākts mērķtiecīgi attīstot esošos un ieviešot jaunus risinājumus tirgus nepilnību risināšanai, tai skaitā likviditātes atbalsta instrumentus uzņēmumiem Covid-19 ietekmes pārvarēšanai, kur pieprasījuma pīķi piedzīvojām pandēmijas pirmajos mēnešos.  Otrkārt, neraugoties uz vīrusa pandēmiju, novērojām lielu pieprasījumu pēc ALTUM ikdienas finanšu instrumentiem. Pagājušajā gadā auguši apjomi gan MVU izaugsmes aizdevumu un lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumu instrumentos, gan programmā mazajiem aizdevumiem lauku teritorijās, kur piešķirtā finansējuma apjoms salīdzinot ar 2019.gadu audzis par vairāk nekā 80%. Īpaši izceļams arī Zemes fonds,  kura darbības apjoms pēdējos 12 mēnešos audzis par 72% salīdzinot ar gadu iepriekš.  Treškārt, esam sākuši virkni jaunu iniciatīvu.  Starp tām pieminama gan ALTUM iesaiste “Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā”, kas  ir jauns papildu finanšu  instruments kāda reģiona infrastruktūras projektu finansēšanai. Izceļama arī ALTUM Kapitāla fonda izveide, kas ir īpašs, kopā ar privāto sektoru izveidots instruments lielajiem komersantiem, kas  Covid-19 ietekmes rezultātā ir gatavi pielāgot savu līdzšinējo darbību, mainot biznesa modeli, pielāgojot produktu izstrādi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izejot jaunos eksporta tirgos. 2020.gads ALTUM bijis straujas izaugsmes gads, un esam gatavi arī 2021.gadā turpināt pildīt savu finansēšanas tirgus papildinošo lomu, atbalstot gan tos, kam nepieciešams īstermiņa atbalsts, gan tos, kas plāno jēgpilnas ilgtermiņa investīcijas, bet banku finansējumam kādu iemeslu dēļ nekvalificējas..”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv


Altum_Konsolidetie_2020_final_LV_pilnais.pdf