Published: 2020-09-03 15:13:00 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”, vienotais reģ.nr. 40003044420,

juridiskā adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012 (turpmāk tekstā - Sabiedrība), valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulce notiks Sabiedrības biroja telpās Rīgā, Terēzes ielā 1, 2020.gada 06.oktobrī plkst. 10.00.

Sapulces darba kārtība:

   1. Pa akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā no plkst. 9.45 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020.gada 28.septembris. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2020.gada 06.oktobrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Sakarā ar jautājuma iekļaušanu sapulces dienas kārtībā par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, paziņojam, ka gadījumā, ja izsludinātajā sapulcē tiks pieņemts lēmums izslēgt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcijas no regulētā tirgus, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 4.daļas 2.punkta prasībām, akcionāriem, kuri būs balsojuši “par” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus būs jāizsaka pārējiem akcionāriem obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.  Pēc AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes aprēķiniem šajā gadījumā vienas AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcijas atpirkšanas cena būs ne mazāka kā EUR 0,2665 par vienu akciju. Cena EUR 0,2665 par vienu akciju aprēķināta piemērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta 1.daļas 3.punktā noteikto formulu.

Akcionāram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir pieejama Sabiedrības” interneta mājas lapā www.rigagold.lv, Oficiālās regulētās informācijas centralizētas glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāram aizpildīta balsojuma veidlapa ir jānosūta:

  • parakstīta ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@rigagold.lv;

vai

  • parakstīta papīra formā uz Sabiedrības juridisko adresi: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012, Latvija. Šajā gadījumā akcionāra parakstam uz balsojuma veidlapas ir jābūt notariāli apliecinātam.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosuta akcionāram apstiprinājumu.

Akcionārs, kurš balso pirms akcionāru sapulces, ir uzskatāms par klātesošo akcionāru sapulcē, ja viņa balsojums tiek saņemts Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās regulētās informācijas centralizētas glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.csri.investinfo.lv, akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com un Sabiedrības interneta mājas lapā www.rigagold.lv vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces Komerclikumā noteiktajā kārtībā sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2020.gada 07.septembri līdz 2020.gada 05.oktobrim, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00 Sabiedrības biroja telpās Rīgā, Terēzes ielā 1 (tālrunis uzziņām: 67272790), akcionāru sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā. Informācija tiks izvietota arī “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” mājas lapā www.rigagold.lv.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.rigagold.lv, Oficiālās regulētās informācijas centralizētas glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 4 742 980.

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

info@rigagold.lv
67272790

 

Pielikums:

Pilnvaras veidlapa

 


Pilnvaras_veidlapa.pdf