English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-25 15:30:00 CET
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 20 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. balandžio 20 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. balandžio 20 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. balandžio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2022 m. gegužės 4 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1) LITGRID AB 2021 metų metinis pranešimas.

Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2021 m. metinį pranešimą (pridedama)“.
2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama)“.
3) LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti  LITGRID AB 2021  m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
4) Dėl paramos skyrimo

Sprendimo projektas:
„Atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną skirti 175 000 EUR lėšų paramai.“
5) LITGRID AB 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti LITGRID AB 2021 m. pelno paskirstymą (pridedama).“
6) Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. atlygio ataskaitai

Sprendimo projektas:
„Pritarti LITGRID AB 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra LITGRID AB 2021 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).“
7. Valdybos nario atšaukimas.

Sprendimo projektas:
Nuo 2022 m. balandžio 20 d. atšaukti Jūratę Marcinkonienę iš LITGRID AB valdybos narių.
8. Valdybos narių išrinkimas.

Sprendimo projektas:
„Nuo 2022 m. balandžio 20 d. į  LITGRID AB valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.“
9. Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo.

Sprendimo projektas:
„9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir valstybės deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.
9.2. Patvirtinti atnaujintas standartines valdybos nario sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (pridedama).
9.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti su naujais valdybos nariais šiuo valdybos sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB vadyboje.“
10. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Sprendimo projektas:
Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.

LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 5 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m balandžio 20 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 14 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Priedai:

1. LITGRID AB 2021 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu ir atlygio ataskaita;

2. 2021 m. LITGIRD AB pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

3. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje;

4. Bendrasis balsavimo biuletenis;

5. LITGRID AB įgaliojimo forma.

Priedai2 Priedas LITGRID AB 2021 m. Pelno paskirstymo projektas.docx
5 priedas_ Litgrid igaliojimo forma.docx
1 Priedas litgridab-2021-12-31-lt.zip
3 priedas Valdybos nario veiklos sutartis_forma_LG.docx
4 priedas_VAS balsavimo biuletenis LT.docx