English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-05 17:44:35 CEST
Apranga
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie APB „APRANGA“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

APB „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 28 d. 11 val. šaukiamas APB „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Ukmergės g. 362, Vilnius, toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Registracijos pradžia: 2022 m. balandžio 28 d. nuo 10 val.

Susirinkimo vieta - Bendrovės buveinė, Ukmergės g. 362, Vilnius.

Susirinkimo apskaitos diena yra 2022 m. balandžio 21 d.

Teisių apskaitos diena - 2022 m. gegužės 12 d. turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą.
  2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
  3. 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  4. 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
  6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Jei iki Susirinkimo datos būtų priimti atsakingų institucijų sprendimai dėl karantino griežtinimo, dėl kurių susirinkimo organizavimas būtų draudžiamas ar kitaip ribojamas, Bendrovė apie pasikeitusias fizinio dalyvavimo susirinkime sąlygas ir taikomas saugumo priemones informuos atskiru pranešimu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Sprendimų projektai ir kita informacija. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, informacija apie kandidatus į valdybos narius, dokumentai, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.aprangagroup.lt, skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje, Ukmergės g. 362, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu (8 5) 239 0843.

Akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, 14311 Vilnius. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Sprendimų projektų siūlymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, 14311 Vilnius. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

Klausimai, susiję su Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, nurodydami akcininko asmens (fizinio ar juridinio) kodą bei fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siųsdami registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą paklausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje http://www.aprangagroup.lt.

Balsavimas. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2022 m. balandžio 21 d.), asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei siunčiant registruotu laišku adresu Ukmergės g. 362, 14311 Vilnius, arba pristatant į Bendrovę asmeniškai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 55 291 960 akcijų.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390801