Avaldatud: 2021-02-11 17:16:54 CET
Tallinna Vesi
Olulise osaluse muutus

AS-i Tallinna Vesi olulise osalusega aktsionäride ja OÜ Utilitas vahel sõlmitud aktsiate müügilepingu jõustumine

AS Tallinna Vesi teavitas 03.02.2021 (ja parandas vastavat teadet 11.02.2021), et United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna Linn koos OÜ-ga Utilitas sõlmivad aktsiate müügilepingu, mille kohaselt United Utilities (Tallinn) B.V. müüb kokku 7 060 870 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiat võrdsetes osades Tallinna Linnale ja OÜ-le Utilitas hinnaga 14,20 eurot aktsia eest. Tehingu tulemusel kuulub Tallinna Linnale 10 469 565 AS Tallinna Vesi A-aktsiat ja 1 B-aktsia (mis esindavad 52,35% AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist) ja OÜ-le Utilitas kuulub 3 530 435 AS Tallinna Vesi A-aktsiat (mis esindavad 17,65% AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist). Tehingu jõustumiseks peab aktsiate müügilepingu heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu ning United Utilities (Tallinn) B.V.-lt aktsiate omandamine viiakse lõpule pärast Konkurentsiameti loa saamist.
11.02.2021 toimunud Tallinna Linnavolikogu istungil kiideti AS-i Tallinna Vesi aktsiate omandamine ja seejärel AS-i Tallinna Vesi aktsionäridele aktsiate kohustusliku ülevõtmispakkumise tegemine heaks.  

Otsuse kohaselt tuleb Tallinna Linnal koos OÜ-ga Utilitas teha seaduses sätestatud tingimustel AS Tallinna Vesi aktsionäridele AS Tallinna Vesi kuue miljoni (6 000 000) A-aktsia kohustuslik ülevõtmispakkumine tingimusel, et ülevõtmispakkumise esemeks olevatest aktsiatest omandab 50% Tallinna Linn ja 50% OÜ Utilitas. Lõplik aktsiate arv, mida ülevõtmispakkumise käigus omandatakse, sõltub sellest, kui paljud aktsionärid otsustavad ülevõtmispakkumise vastu võtta. Ülevõtmispakkumine tehakse pärast United Utilities (Tallinn) B.V.-lt osaluse tegelikku omandamist ja Finantsinspektsioonilt kohustusliku ülevõtmispakkumise läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamist.

AS-i Tallinna Vesi edaspidise juhtimise korraldamise aspektist toome välja, et Tallinna Linn ja OÜ Utilitas on kokku leppinud, et aktsiaseltsi nõukokku jääb üheksa liiget. Kokkuleppe kohaselt on Tallinna Linnal tehingu lõpuleviimise järel õigus nimetada kandidaadid neljale nõukogu liikme kohale (neist kaks otsemääramise teel) ning OÜ-l Utilitas kolmele nõukogu liikme kohale (neist kaks otsemääramise teel). Kaks nõukogu liiget valitakse jätkuvalt sõltumatute kandidaatide hulgast. Nõukogu esimees valitakse OÜ Utilitas poolt nimetatud nõukogu liikmete seast. Nõukogu aseesimees valitakse Tallinna Linna nimetatud nõukogu liikmete hulgast. Aktsiaseltsi juhatusel on kaks kuni kolm liiget. Vähemalt kaks juhatuse liikme kandidaati nimetab OÜ Utilitas ja juhatuse esimees valitakse OÜ Utilitas nimetatud juhatuse liikmete seast. Tallinna Linna, OÜ Utilitas ja AS-i Tallinna Vesi vahel hakkab ettevõtte juhtimist ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerima aktsionäride leping, mille tingimustest teavitatakse investoreid nõuetekohaselt.


Kristi Ojakäär
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 262
kristi.ojakaar@tvesi.ee