Publicerad: 2014-10-13 10:00:00 CEST
Vitec Software Group AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Vitec kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 3 november 2014 för att behandla ett förslag om att anställda i Vitec-koncernen skall erbjudas teckna konvertibla skuldebrev i moderbolaget. Syftet med emissionen är att öka medarbetarnas intresse för bolaget. Konvertiblerna kommer inte att marknadsnoteras.

Umeå, 2014-10-13 10:00 CEST --
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 november 2014 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på Tvistevägen 47a i Umeå.

Beslutspunkt är;

• Utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda inom Vitec-koncernen


För fullständig kallelse, se www.vitec.se.

  

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 13 oktober 2014 kl 10:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00


Pressmeddelande - Vitec kallar till extra bolagsstamma.pdf