Finnish
Julkaistu: 2022-10-06 13:35:00 CEST
Fortum
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortum julkaisee oikaistut vertailutiedot Uniper-divestoinnin johdosta

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.10.2022 KLO 14.35

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper allekirjoittivat 21.9.2022 periaatesopimuksen pitkäaikaisesta ratkaisusta Uniperille, jonka mukaisesti Fortum myy koko osakeomistuksensa Uniper SE:ssä Saksan valtiolle 0,5 miljardilla eurolla. Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Uniper vapauttaa Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen.

Sovitun järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä lopullisten sopimusten solmimisen Saksan valtion ja Uniperin kanssa sekä viranomaishyväksyntöjä useilla maantieteellisillä alueilla, mukaan lukien lupia Euroopan komissiolta sekä viimeiseksi Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä suunnitellun järjestelyn odotetaan toteutuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Sopimuksen seurauksena Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin. Uniper esitetään vuoden 2022 kolmannessa neljänneksessä lopetettuna toimintona.

Tämän seurauksena Fortum julkaisee oikaistun konsernin tuloslaskelman, konsernin laajan tuloslaskelman, konsernin rahavirtalaskelman ja keskeisten tunnuslukujen vertailutiedot vuoden 2021 vuosineljänneksiltä sekä vuoden 2022 ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä. Segmenttitiedoissa Uniper on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi ja Generation-segmentin lukuja on oikaistu niin että OKG raportoidaan osakkuusyhtiönä suhteellisen osuuden raportoinnin sijaan.

Konsernin tasetta ei ole oikaistu ja tasetta koskevat luvut eivät sisällä Uniperin dekonsolidoinnin vaikutusta, joka kirjataan kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaukseen. Fortumin taseen 30.6.2022 perusteella laskettuna yhdistelyn päättymisen vaikutus olisi ollut noin 5 miljardia euroa ja tämä vaikutus olisi osittain peruuttanut  aiemmilta vuosineljänneksiltä Uniperin kertyneiden tappioiden vaikutusta. Uniperin tulevilla tappioilla ei ole vaikutusta Fortum-konsernin tuloslaskelman loppusummaan, koska ne peruuntuvat dekonsolidoinnin vaikutuksen kautta lopetettujen toimintojen kauden voittoa raportoitaessa.

Uniperin osakkeet omistavan Fortum-yhtiön kokonaistappio Uniper-sijoituksesta on hieman alle 6 miljardia euroa, joka muodostuu Uniperin osakkeisiin nettona sijoitetusta noin 7,2 miljardista eurosta, 0,5 miljardin euron saatavasta kauppahinnasta sekä noin 0,9 miljardin euron osingoista Uniper-omistuksen ajalta. Divestoinnista aiheutuva tappio pienentää emoyhtiö Fortum Oyj:n omaa pääomaa, mutta Fortum on arvioinut sen säilyvän riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta.

Oikaistut avainluvut Fortumille yhteensä, jatkuville ja lopetetuille toiminnoille (Uniper-segmentti) ovat:

Tunnuslukuja
Jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot Fortum yhteensä Jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot Fortum yhteensä
milj. euroa I-II/2022 I-II/2022 I-II/2022 2021 2021 2021
Raportoitu
Liikevaihto 3 916 77 944 81 860 6 422 105 978 112 400
Käyttökate (EBITDA) 1 288 -12 164 -10 876 4 913 -4 220 693
Liikevoitto 1 013 -12 570 -11 557 4 325 -4 913 -588
Liiketoiminnan rahavirta 1 000 -2 254 -1 254 1 119 3 851 4 970
Vertailukelpoinen
Käyttökate (EBITDA) 980 -164 816 2 016 1 801 3 817
Liikevoitto 706 -570 136 1 429 1 107 2 536
Tulos/osake
EUR I-II/2022 I/2022 2021 I-III/2021 I-II//2021 I/2021
Raportoitu
Tulos/osake, Fortum yhteensä -8,90 -2,50 0,83 -0,12 0,70 1,23
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot 1,15 -0,02 4,49 4,02 0,76 0,52
Tulos/osake, lopetetut toiminnot -10,05 -2,48 -3,65 -4,13 -0,07 0,71
Vertailukelpoinen
Tulos/osake, Fortum yhteensä 0,88 -0,11 2,00 1,22 1,03 0,94
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot 1,19 0,42 1,23 0,82 0,63 0,44
Tulos/osake, lopetetut toiminnot -0,31 -0,53 0,77 0,40 0,40 0,50
Rahoitusnettovelka ja oikaistu nettovelka
Aiemmin julkaistut
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa), milj. euroa 2 353 789
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa 4 188 3 227
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (edelliset 12 kk) 0,8 0,2

Vuonna 2021 Fortumin jatkuvien toimintojen Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 31,7 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Tästä 20,5 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia aiheutui liiketoiminnasta Venäjällä. Lopetettujen toimintojen kasvihuonekaasupäästöt olivat 158,5 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Jatkuvien toimintojen Scope 1  -kasvihuonekaasupäästöt olivat 17,9 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia, joista 15,7 CO2-ekvivalenttitonnia aiheutui liiketoiminnoista Venäjällä. Lopetettujen toimintojen Scope 1  -kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 51,2 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. 

Vastaavasti vuonna 2021 jatkuvien toimintojen koko energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 175 gCO2/kWh, josta Russia-segmentin päästöt olivat 342 gCO2/kWh. Lopetettujen toimintojen ominaispäästöt (Uniper) olivat 428 gCO2/kWh. Fortumin ominaispäästöt, ilman Uniperia ja Russia-segmenttiä, olivat 39 gCO2/kWh.

Havainnollistavia lisätietoja

Uniperin dekonsolidoinnin vaikutuksen havainnollistamiseksi, Fortumin julkistaa lisätietoja liittyen yhtiön rahoitusnettovelkaan, oikaistuun nettovelkaan ja rahoitusnettovelka/vertailukelpoiseen käyttökatteeseen Fortumin taseen 30.6.2022 perusteella laskettuna. Oikaistuissa luvuissa 4 miljardin laina on kirjattu saatavaksi. Laina maksetaan takaisin kun järjestely saatetaan päätökseen. Fortumin Uniperin osakkeista saama 0,5 miljardin kauppahinta ei sisälly alla oleviin lukuihin, koska se kirjataan kolmannella vuosineljänneksellä 2022.

Rahoitusnettovelka ja oikaistu nettovelka
Luvut havainnollistavia, Uniper-dekonsolidointi huomioiden 30.6.2022
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa), milj. euroa 2 135
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa 2 171
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, jatkuvat toiminnot (edell. 12 kk) 1,0

Lisätietoja liitteenä olevissa Excel-taulukoissa:

  • Oikaistut tiedot vuoden 2021 vuosineljänneksiltä sekä vuoden 2022 ensimmäiseltä ja toiselta neljännekseltä
  • Havainnollistavia tietoja rahoitusnettovelasta ja oikaistusta nettovelasta sekä tunnusluvusta rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen
tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi
fortum-sign-web


10060845.pdf
Fortumin havainnollistava rahoitusnettovelka 6.10.2022.xlsx
Fortumin oikaistut vertailutiedot 6.10.2022.xlsx