English Estonian
Avaldatud: 2022-05-02 17:00:00 CEST
Elmo Rent
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Käesolev ELMO Rent AS-i (registrikood 12994939, Aktsiaselts) aktsionäride otsuse eelnõu on 2. mail 2022 avaldatud börsiteatena ja 3. mail 2022 avaldatud väljaandes  Eesti Päevaleht eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §‑is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride järgmine otsus:

1.             Audiitori nimetamine 2021. majandusaastaks

Otsuse eelnõu:

Asendada Aktsiaseltsi senine audiitor Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ja nimetada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta audiitoriks Assertum Audit OÜ (registrikood 10990446).

Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja volitada Aktsiaseltsi juhatust audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks. Juhatusel on õigus määrata audiitori lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve. 

-----------------------------------

Otsuse eelnõu ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://elmorent.ee/yldkoosolek

Küsimused seoses otsuse eelnõu, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee hiljemalt 8. maiks 2022 kella 16.00-ks. Küsimused, vastused ja vastuvõetud otsus avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel. 

 

Hääletamise kord ja juhised

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 9. mail 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

(i)         hääletada saab alates 3. maist 2022 kella 10.00-st kuni 16. maini 2022 kella 10.00-ni (GMT+2);

(ii)        hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm on kättesaadav aadressil https://elmorent.ee/yldkoosolek, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

(iii)       elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;

(iv)       paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile koosolek@elmorent.ee ja hääletussedeli originaali postiga Aktsiaseltsi peakontori aadressile Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn, Harju maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 16. mail 2022 kell 10.00 (GMT+2);

(v)        kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm on kättesaadav aadressil https://elmorent.ee/yldkoosolek;

(vi)       kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. 

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. 

Hääletustulemused avaldab juhatus 17. mail 2022 börsiteatena, hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli vastavalt äriseadustiku § 2991 lõike 4 nõuetele ning see avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6. 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

 

Allan Leppikson

Juhatuse liige

E-mail: koosolek@elmorent.ee  

 


2022 05 03 Lisa 1 - Haaletussedel.DOCX
2022 05 03 Lisa 2 - Volikiri.DOCX