Avaldatud: 2014-04-25 17:00:13 CEST
Olympic Entertainment Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Täna, 25. aprillil 2014. a algusega kell 15.00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 1. aprillil 2014. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 3. aprilli 2014. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas.

Aktsiaseltsi aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud üle 5% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, HansaAssets OÜ (edaspidi Aktsionär), esitas 10. aprillil 2014. a täiendusettepaneku Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorrale. Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorra täiendus avalikustati Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 10. aprillil 2014. a ning avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com 11. aprillil 2014. a. Lisaks avaldati Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorra täiendus 16. aprillil 2014. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas.

Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 15.42. Koosolekul osales 44 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 113 295 811 häält, mis moodustab 74,87% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 

1. Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2013. a - 31. detsember 2013. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 25 693 663,17 eurot.

Hääletustulemused: 

Poolt: 113 153 911 häält 99,87% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 141 900 häält 0,13% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2013. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 25 693 663,17 eurot alljärgnevalt:

2.1. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 132 950,50 eurot;
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 284 683,16 eurot;
2.3. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 20 364 186,85 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12. mai 2014. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 13. mail 2014. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletustulemused: 

Poolt: 113 295 345 häält 100,00% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 266 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

3. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Koosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkte 4.2 ja 4.7 ning kinnitada need uues sõnastuses vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja muutmise ettepanekule.

„4.2. Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 75 000 000 ja maksimumarv on 300 000 000. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.“
„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optsiooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 26.04.2014.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 240 000 (kahesaja neljakümne tuhande Euro) võrra kuni 600 000 (kuuesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 60 771 802 (kuuskümmend miljonit seitsesada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada kaks Eurot).“

Hääletustulemused: 

Poolt: 103 284 894 häält 91,16% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 9 722 722 häält 8,58% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 288 195 häält 0,25% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

4. Perioodi 01.01.2014. a - 31.12.2014. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:  

Poolt: 112 480 794 häält 99,28% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 612 929 häält 0,54% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 176 088 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 26 000 häält 0,02% Koosolekul esindatud häältest

 

5. Nõukogu liikme Peep Vain’i tagasikutsumine

Koosolek otsustas kutsuda tagasi Peep Vain Aktsiaseltsi nõukogust.

Hääletustulemused:  

Poolt: 113 278 811 häält 99,98% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 1 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 2 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 13 600 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com