English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-17 17:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

UPDATE: AB „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir sprendimų projektai

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. vasario 28 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2022 m. vasario 21 d.

Paskelbta akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Paskelbtas AB „VILNIAUS BALDAI“ valdybos siūlomas patvirtinti sprendimo projektas.

1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti generalinį direktorių Joną Krutinį pasirašyti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją.

Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ sprendimu darbotvarkė pildoma šiais klausimais:

2. Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pardavimo sandoriams, kurie nepriskiriami akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įprastai ūkinei veiklai.

3. Dėl pritarimo nekilnojamojo turto nuomos sandoriams, kurie nepriskiriami akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įprastai ūkinei veiklai

AB „VILNIAUS BALDAI“ valdybos siūlomi sprendimų projektai į darbotvarkę papildomai įtraukiamais klausimais.

2. Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pardavimo sandoriams, kurie nepriskiriami akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įprastai ūkinei veiklai.

1. Pritarti akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“ priklausančio žemiau nurodyto nekilnojamojo turto (toliau bendrai vadinamas Turtu) pardavimui akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininko, kuriam priklauso 87,67 proc. visų akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ dukterinei įmonei – UAB „Panerių konversija“ (kodas 305993224), už ne mažesnę kaip 10 000 000 eurų kainą:

1.1. negyvenamosios patalpos - gamybinių patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6059:0001, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu1;

1.2. negyvenamosios patalpos - sandėlio patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0002, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-102, toliau vadinama Turtu2;

1.3. negyvenamosios patalpos - gamybinių patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6059:0002, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu3;

1.4. negyvenamosios patalpos - gamybinių patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6059:0003, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu4;

1.5. negyvenamosios patalpos - sandėlio patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0012, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-103, toliau vadinama Turtu5;

1.6. negyvenamosios patalpos - sandėlio patalpų, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0013, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-101, toliau vadinama Turtu6;

1.7. negyvenamosios patalpos - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6074:0015, esančios Vilniuje, Savanorių pr. 178C-104, toliau vadinama Turtu7;

1.8. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6148, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu8;

1.9. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6159, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu9;

1.10. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6180, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu10;

1.11. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6191, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu11;

1.12. pastato - gamybinio pastato, unikalus Nr. 1097-3018-6080, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu12;

1.13. pastato - oro valymo pastato, unikalus Nr. 1097-3018-6091, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu13;

1.14. pastato - sandėlio, unikalus Nr. 1097-3018-6104, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu14;

1.15. pastato - medienos biržos, unikalus Nr. 1097-3018-6162, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 178B, toliau vadinama Turtu15;

1.16. kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. 1097-3018-6176, esančių Vilniuje, Savanorių pr. 178A, toliau vadinama Turtu16;

1.17. inžinerinių tinklų - šilumos trasos (ilgis 245,0m.), unikalus Nr. 1099-9018-5012, esančių Vilniuje, Savanorių pr. 178, toliau vadinama Turtu17.

2. Kartu su Turtu už 1 euro kainą perleidžiamos nuomos teisės:

2.1. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2372-0430, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0069:224 Vilniaus m. k.v, bendras plotas: 6,9377 ha, adresas: Vilnius, Savanorių pr. 178B, kuriame yra pastatas (unikalus Nr. 1097-3018-6059), kuriame yra Turtas1, Turtas3 bei Turtas4, ir Turtas8, Turtas9, Turtas10, Turtas11, Turtas12, Turtas13, Turtas14, Turtas15 ir Turtas16, kurį akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ valdo ir kuriuo naudojasi 2001-09-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 326 N01/2001-24763 (su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) pagrindu, nuomos teisė;

2.2. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2372-0974, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0069:225 Vilniaus m. k.v, bendras plotas: 0,7149 ha, adresas: Vilnius, Savanorių pr. 178C, kuriame yra pastatas (unikalus Nr. 1097-3018-6074), kuriame yra Turtas2, Turtas5, Turtas6 ir Turtas7, kurį akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ valdo ir kuriuo naudojasi 2013-10-18 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-460 (su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) pagrindu, nuomos teisę.

Dėl pritarimo nekilnojamojo turto nuomos sandoriams, kurie nepriskiriami akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įprastai ūkinei veiklai.

Perdavus Turtą UAB „Panerių konversija“ nuosavybėn, sudaryti Turto1, Turto2, Turto3, Turto4, Turto5, Turto6, Turto7, Turto8, Turto9, Turto10, Turto11, Turto12, Turto13 ir Turto14 nuomos sutartį su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininko, kuriam priklauso 87,67 proc. visų akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ dukterine įmone – UAB „Panerių konversija“ (kodas 305993224), kurios pagrindu akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ Turtą1-14 išsinuomos 60 mėnesių laikotarpiui už ne didesnę kaip 6 eurų už 1 kv. m. per mėnesį kainą.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ patalpose, esančiose Vilniaus m., Savanorių pr. 178B darbo valandomis.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „VILNIAUS BALDAI“ adresu Savanorių pr. 178 B, LT-03154 Vilnius, registruotu paštu.

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „VILNIAUS BALDAI“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525700.Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

PriedaiIstatu projektas.pdf
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis_AB VILNIAUS BALDAI.pdf