Avaldatud: 2015-06-19 13:11:24 CEST
Nordic Fibreboard
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pärnu, 2015-06-19 13:11 CEST --  

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19. juunil 2015. a. Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 719 295 häält, mis moodustab 60.4 % aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2014. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014. a. oli 13 329 tuhat eurot  ning Seltsi puhaskahjum oli 1 481 tuhat eurot.

2. 2014.a. majandusaasta kahjumi katmine

Katta 2014.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 481 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. 2015. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida 2015. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

         Martin Kalle
         CEO
         +372 447 8331
         martin.kalle@skano.com
         www.skano.com