Published: 2018-06-22 16:15:02 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2018 m. liepos 16 d. šaukiamą AUGA group, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. liepos 16 d. 8.30 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia 8.00 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. liepos 9 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2018 m. kovo 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto 1.4 darbotvarkės klausimu sprendimo, pakeisto 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 6 darbotvarkės klausimu, keitimas, didinant sprendime nurodytų kartu su viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu siūlomų esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB skaičių.

Siūlomi sprendimų projektai:

1. Bendrovės 2018 m. kovo 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto 1.4 darbotvarkės klausimu sprendimo, pakeisto 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 6 darbotvarkės klausimu, keitimas, didinant sprendime nurodytų kartu su viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu siūlomų esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB, skaičių.

Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą 1.4 darbotvarkės klausimu sprendimą, pakeistą 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 6 darbotvarkės klausimu, didinant sprendime nurodytų kartu su viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu siūlomų esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB, skaičių nuo 20 000 000 akcijų iki 40 000 000 akcijų ir išdėstyti sprendimą atitinkamai:

„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su iki 40 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos), su sąlyga, kad Baltic Champs Group, UAB kreditoriai neprieštarauja tokiam viešam Esančių akcijų siūlymui. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; jeigu kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis bus siūlomos ir Esančios akcijos, siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina, jei taikytina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 187 416 252 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@auga.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius (jei renkama). Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į AUGA group, AB, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, ar Bendrovės  tinklalapyje www.auga.lt galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Pridedama:
1.   Bendrasis balsavimo biuletenis.

         Generalinis direktorius
         Linas Bulzgys
         +370 5 233 5340

Priedas


Priedas 1.docx