English Latvian
Publicēts: 2021-05-18 15:00:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde pēc akcionāra SIA “OLMAFARM”, reģistrācijas Nr. 40003283699, juridiskā adrese: Tērbatas iela 74A, Rīga, LV-1001, kas pārstāv 42.56% no Sabiedrības pamatkapitāla, pieprasījuma, sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 17. jūnijā, plkst. 11.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, Sabiedrības teritorijā un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

Darba kārtība:

  1. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana.
  2. Revīzijas komitejas ievēlēšana.

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2021. gada 9. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2021. gada 17. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

 

Balsošana pirms sapulces

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, Sabiedrības valde aicina akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2021.gada 3. jūniju (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 17.06.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

  • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: 17.06.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114. Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

 

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

 

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2021. gada 16. jūnijam.

 

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce klātienē notiks, ņemot vērā Latvijas Republikas valdības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2021.gada 3. jūniju (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 17.06.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: 17.06.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 16. jūnija plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikuma veidlapā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

 

Akcionāru tiesības

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com

 

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei.

 

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

 

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

 

Ar akcionāra sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2021. gada 3. jūnija Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

 

Akciju sabiedrības "Olainfarm" valde

 

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

PielikumsPilnvaras veidlapa_LV_2021.docx