Paskelbta: 2019-06-05 20:30:38 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2019 m. birželio 17 d. vyksiančio AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektu papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) 2019.05.24 paskelbė apie Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, kurio darbotvarkėje vienas klausimas – vieno valdybos nario rinkimas.

Šiuo pranešimu Bendrovė papildo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2019 m. birželio 17 d. darbotvarkės klausimą sprendimo projektu.

Siūlomas toks visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas susirinkimo darbotvarkės klausimu:

Valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Andrej Cyba.

Pagal kandidato Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatas laikomas nepriklausomu kandidatu. Detalesnė informaciją apie kandidatą pateikiama pirmame priede prie šio pranešimo.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas pridedamą bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Finansų direktorius
Martynas Repečka
+370 5 233 5340

Priedai


P2. Bendrasis balsavimo biuletenis_AUGA_VAS_2019.06.17.pdf
P1. Informacija apie kandidata i valdybos narius.pdf