Paskelbta: 2021-06-07 17:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB "Žemaitijos pienas" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, (toliau – Bendrovė) bendrovės akcininkų iniciatyva 2021 m. birželio 29 d., 14.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia – 14:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 13:00 val. iki 13 val. 45 min.), Susirinkimo vieta – Sedos g. 35, Telšiai (viena iš konferencijų salių).

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. birželio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Turtinių teisių apskaitos diena – 2021 m. liepos 14 d., šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai (akcinei bendrovei).

 Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
  2. Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas;
  3. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas;

AB „Žemaitijos pienas“  informuoja ir prašo akcininkų, jog jie balsuotų iš anksto  užpildant ir pateikiant Bendrovei elektroniniu  paštu adresais* - info@zpienas.lt, a.butkeviciene@zpienas.lt  bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris turi būti gautas Bendrovėje ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 29 d. 13 val. 00 min., priešingu atveju (vėliau gavus) bus laikoma, kad akcininkai (-as) iš anksto nebalsavo, t.y. akcininko balsas neregistruojamas ir neįskaitomas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu aukščiau nurodytais adresais. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@zpienas.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba bus pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. Akcininkai turi ir gali naudotis kitomis LR Akcinių bendrovių įstatymo suteiktomis teisėmis, kurios nenumatytos šiame pranešime. Pažymime, kad bendrovės akcijų skaičius - 48 375 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, akcijos nominali vertė 0,29 Eur., bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis 48 375 000 vnt., bendrovės valdomas akcijų kiekis - 3 491 501 vnt., akcijos suteikiančios balsavimo teisę - 44 883 499 vnt.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas). Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti (atstovauti) patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai bei kita informacija paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Su susirinkimo sprendimo projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma, kitais dokumentais, įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai arba Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt/ arba https://nasdaqbaltic.com.

G. Keliauskas

 tel. + 370 687 18399,* 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO, kuriuo nustatyta karantino trukmė iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val. ;

PriedaiVAS sprendimu projektai LT EN 20210629.pdf
ZP bendrasis balsavimo biuletenis 20210629LT.pdf