Published: 2021-02-26 07:30:00 CET
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, NELJAS KVARTAL JA 12 KUUD 2020

Baltika Grupp lõpetas neljanda kvartali 1 352 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 2 609 tuhat eurot. Vaatamata COVID-19 teisele lainele paranesid kvartali tulemused 1 257 tuhande euro võrra aastate võrdluses seoses Baltika Grupi tugeva fookusega püsikulude vähendamiseks, mille tulemusena vähenesid turustus- ja üldhalduskulud 2 406 tuhande euro võrra. Koos ühekordsete kuludega: 230 tuhande euro suuruse reservi moodustamisega 2021 suletavate poodide tarvis ja edasilükkunud tulumaksu reservi vähenemine 140 tuhande euro võrra, lõpetas Baltika aasta 377 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga.

Grupi neljanda kvartali müügitulu oli 3 978 tuhat eurot, vähenedes 61% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes neljandas kvartalis 63% ja kuigi e-poel oli üks bränd vähem, kasvas müük 9%. Peamine põhjus müükide languses oli COVID-19 teine laine ja Lätis ning Leedus juba novembrist kehtinud piirangud ja täielik poodide sulgemine alates detsembri keskpaigast. Äriklientide müük langes seoses strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali brutokasum oli 2 222 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 51% ehk 2 303 tuhande euro võrra (4 kv 2019: 4 525 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 55,9%, mis on 11,3 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta neljanda kvartali marginaalist (4 kv 2019: 44,6%). Brutokasumi vähenemine on tingitud müügitulu vähenemisest. Positiivne brutomarginaali kasv on tingitud sellest et Baltika Grupp müüs suuremas proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindluses tooteid.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid neljandas kvartalis 2 983 tuhat eurot, vähenedes 45% ehk 2 406 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle 70% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Need ei vähenenud mitte ainult seoses poodide sulgemisega, vaid ka kuludest poe kohta ja turu kontori ja tugiteenuste kuludest. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist, mille tulemusena on peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenenud 601 tuhande euro võrra. Kooskõlas restruktureerimisplaaniga on Baltika Grupi peakontori töötajate arv kvartaliga vähenenud veelgi 22 inimese võrra (aasta kokku 67 inimest).

Brutokasum 12 kuu 2020 kokkuvõttes oli 9 676 tuhat eurot, eelmise aasta sama perioodi summa oli 19 191 tuhat eurot (vähenemine 50%) ja suurim vähenemine oli teises kvartalis kui enamus poed olid osa perioodist suletud seoses COVID-19 pandeemiaga. Neljanda kvartali tulemus ei ole olnud nii halb, kuna Baltika suurim turg Eesti on olnud avatud. Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid 12 kuu kokkuvõttes 14,587 tuhat eurot, vähenedes 34% ehk 7 673 tuhat eurot, millest 31% tuli teisest kvartalist kui enamus poed olid mingi perioodi suletud seoses COVID-19 levikuga ja 61% tuli teisest poolaastast, kus see on peamiselt restruktureerimisplaani tulemus. Muu äritulu oli neljas kvartalis kokku summas 5 442 tuhat eurot, mis on peamiselt seotud 4 585 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramisega. Neljas kvartal sisaldab kulude reservi, mis on tehtud 2021 suletavate poodide tarbeks. Aasta finantskulud olid summas 761 tuhat eurot ja tulumaksukulu 147 tuhat eurot seoses edasilükkunud tulumaksu reservi muutusega summas 140 tuhat eurot. Aasta puhaskahjum oli 377 tuhat eurot (eelmise aasta sama perioodi võrreldav summa oli 5 909 tuhat eurot).

Seisuga 31 detsember 2020 on Baltika Grupp seoses varude positsiooni hoolikale juhtimisele, KJK Fund Sicav-SIF’ilt, läbi oma valdusettevõtte, saadud laenule summas 2 550 tuhat eurot ja kulude vähendamistele, säilitanud kolmanda kvartali lõpus saavutatud finantsilise stabiilsuse vaatamata COVID-19 teisele lainele. Baltika lõpetas aasta 1 467 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutamata panga arvelduskrediiti (3 000 tuhat eurose limiidiga). Baltika jätkab strateegia elluviimist – arendab kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma ainsas allesjäävast naistemoe brändis Ivo Nikkolo, mis saab olema osaliselt kättesaadav kevad-suvi 2021 ja täielikult sügis-talvest. Rohkem rõhku hakatakse panema aksessuaaridele, kus lai valik kvaliteetseid tooteid on saadaval juba kevad-suvest ja avatakse ka üks eraldiseisev ainult aksessuaaride pood juba 2021 aasta kevadel. Teine fookus on jätkata uute koostöö partnerite otsimist e-müükide suurendamiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 31.12.202031.12.2019
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid1 427264
Nõuded ostjatele ja muud nõuded318621
Varud3 4677 644
Müügiootel põhivara028
Käibevara kokku5 2128 557
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara140281
Muu pikaajaline vara111222
Materiaalne põhivara1 2181 683
Vara kasutusõigus9 19916 040
Immateriaalne põhivara597536
Põhivara kokku11 25518 762
VARA KOKKU16 47727 319
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused2521 731
Rendikohustis 3 1275 383
Võlad hankijatele ja muud kohustused3 0194 118
Lühiajalised kohustused kokku6 39811 232
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused874488
Rendikohustis6 49312 396
Pikaajalised kohustused kokku7 36712 884
KOHUSTUSED KOKKU                                                                                                    13 76524 116
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4085 408
Reservid3 9314 045
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-6 250-341
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)- 377-5 909
OMAKAPITAL KOKKU2 7123 203
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU16 47727 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 4 kv 20204 kv 201912k 202012k 2019
     
     
Müügitulu3 97810 13819 48039 630
Kliendiboonuste eraldis2508125081
Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist4 22810 21919 73039 711
Müüdud kaupade kulu                                          -2 006                                         -5 694                                 -10 054                                 -20 520
Brutokasum2 2224 5259 67619 191
     
Turustuskulud-2 575-4 745-12 234-19 588
Üldhalduskulud-408-644-2 353-2 672
Muud äritulud (-kulud)                                             -318                                         -1 418                                    5 442                                   -1 443
Ärikasum (-kahjum)-1 079-2 282531-4 512
     
Finantskulud                                             -126                                            -321                                      -761                                   -1 391
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-1 205-2 603-230-5 903
     
Tulumaks-147-6-147-6
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 352-2 609-377-5 909
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0.02-0,05-0,007-0,16
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,02-0,05-0,007-0,16

Flavio Perini
Juhatuse esimees, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com 

ManusBaltika_Vahearuanne_4Q_2020.pdf