Publicerad: 2017-12-18 14:18:10 CET
Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Cortus Energy AB: Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 6. anmälningsperiod inleds

 

Cortus Energy AB: Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 6, anmälningsperiod inleds

 

Teckningskursen i Cortus Energy AB (publ) (”Cortus” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 6 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,42 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 december och pågår till och med den 29 december 2017. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Cortus till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 nyttjas tillförs Bolaget 4,5 MSEK före emissionskostnader. 

 

Villkor i sammandrag

 

Anmälningsperiod: 18 – 29 december 2017 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)
Antal teckningsoptioner: 10 798 303 teckningsoptioner av serie TO 6.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cortus till kursen 0,42 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Cortus 4 535 287,26 SEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 december 2017.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 6?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 6” på Cortus (www.cortusenergy.se) eller Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se).

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

 

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e] december 2017.

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 


Cortus Energy - TO6.pdf