Paskelbta: 2020-03-26 12:44:00 CET
Zemaitijos Pienas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Papildoma informacija (pakeista susirinkimo vieta ir pateiktas alternatyvus sprendimo projektas) dėl AB "Žemaitijos pienas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

2020 m. kovo 16 d. AB „Žemaitijos pienas“ pranešė, jog  valdybos iniciatyva ir  jos sprendimu, 2020 m. balandžio 9 d., 15.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo pradžia – 15:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 14:00 val. iki 14 val. 40 min.)1.

Atkreipiame visų akcininkų dėmesį, jog susirinkimo vieta pakeista iš vietos nurodytos adresu Sedos g. 34a, Telšiai (Telšių apskrities verslo inkubatorius, viena iš konferencijų salių) į vietą – Sedos g. 35, Telšiai.

Susirinkimo vieta – Sedos g.35, Telšiai (viena iš Bendrovės posėdžių salių).

Taip pat pažymime, kad yra gautas alternatyvus sprendimo projektas, kuris pateikiamas kartu su šiuo pranešimu, taip pat pridedamas ir atnaujintas (įtrauktas alternatyvus sprendimo projektas) bendrasis (išankstinio balsavimo) biuletenis.

Pridedamas (žr. žemiau) papildytas (aktualus) bendrasis (išankstinio balsavimo) biuletenis, kuris taip, akcininkui pareikalavus, bus išsiustas elektroniniu paštu.
Pridedamas (žr. žemiau) alternatyvus sprendimo projektas.

Reaguojant į Vyriausybės  visoje šalyje paskelbtą karantiną, atsižvelgiant į negerėjančią situaciją, AB „Žemaitijos pienas“  informuoja ir prašo akcininkų, jog jie balsuotų iš anksto  užpildant ir pateikiant Bendrovei elektroniniu  paštu adresais info@zpienas.lt, a.butkeviciene@zpienas.lt, g.keliauskas@zpienas.lt  bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris turi būti gautas Bendrovėje jį pateikus ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 9 d. 14 val. 40 min., priešingu atveju (vėliau pateiktus) bus laikoma, kad akcininkai iš anksto nebalsavo.

Saugant savo ir visų mūsų sveikatą visų akcininkų prašome tiesiogiai nedalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir nuomones reikšti visais susirinkimo klausimais balsuojant iš anksto.

Tuo atveju, jei akcininkas nuspręstu dalyvauti (tiesiogiai) visuotiniame akcininkų susirinkime prašytume, jog ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos akcininkas elektroniniu paštu adresais info@zpienas.lt, a.butkeviciene@zpienas.lt, g.keliauskas@zpienas.lt informuotu Bendrovę apie savo dalyvavimą visuotiniame akcininkų susirinkime, nurodant savo vardą, pavardę.

Informuojame, kad su visais Bendrovės finansiniais dokumentais akcininkas turi teisę susipažinti Nasdaq Vilnius internetinėje svetainės dalyje „Pranešimai“2.

Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt
1 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=927913&messageId=1169112

2 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=927913&messageId=1169112


Priedai


2020-04-09 AP VAS alternatyvus sprendimo projektas Lt..pdf
ZP balsavimo biuletenis AP2020 0326LT.pdf