English Estonian
Avaldatud: 2017-12-20 21:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus kolmapäeval, 20.12.2017.a. algusega kell 15.00 Ühingu kontoris Sõjakooli 11 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 3 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 514 016 häält, mis moodustab kokku 57,36% aktsiatega määratud häältest.

 

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

 

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela. Protokollijaks valiti Liisa Kirss.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

 

2. Kasumi jaotamine ning dividendi maksmine

 

Vastuvõetud otsus:

AS Pro Kapital Grupp jaotamata kasum on 2016 majandusaasta aruande kohaselt 59 104 tuhat eurot, 2016 majandusaasta kahjum 3913 tuhat eurot. Jaotamata kasum pärast 2016 majandusaasta kahjumi katmist on seega 55 191 tuhat eurot.

Jaotada dividendidena eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele 850 319,31 eurot (0,015 eurot aktsia kohta X 56 687 954 aktsiat). Mitte teha eraldisi reservkapitali ega muudesse seaduse või põhikirjaga ette nähtud reservidesse. Dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse tööpäeva lõpu seisuga kümnendal tööpäeval pärast üldkoosoleku toimumist [08.01.2018] (nimekirja fikseerimise tähtpäev). Kõik aktsionärid, kes on kantud aktsionäride nimekirja nimekirja fikseerimise tähtpäeva tööpäeva lõpu seisuga, omavad õigust dividendiks. Dividend makstakse välja viiendal tööpäeval pärast nimekirja fikseerimise tähtpäeva [15.01.2018].

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Väärtpaberiga seotud õiguste (ex-date) fikseerimise päevaks on 05.01.2017, mille kohta teeb Ühing ex-päeva meeldetuletava börsiteate 03.01.2017.

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 21.12.2017.

 

 

         Allan Remmelkoor
         Juhatuse liige
         Tel.: 6144 920
         Email: prokapital@prokapital.ee