English Latvian
Publicēts: 2020-07-22 16:35:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese Rūpnīcu ielā 5, Olainē, LV-2114 (turpmāk – akciju sabiedrība “Olainfarm”), valde sasauc akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2020. gada 22. septembrī pulksten 10.00 akciju sabiedrības “Olainfarm” teritorijā Rūpnīcu ielā 5, Olainē.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem
 2. Padomes ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem
 3. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana
 4. 2019. gada peļņas izlietošana
 5. Revīzijas komitejas nolikuma atcelšana un jauna nolikuma apstiprināšana
 6. Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politikas apstiprināšana
 7. Prasības celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem valdes locekļiem

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2020. gada 22. septembrī – no pulksten 09.00 līdz 09.45 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020. gada 14. septembris. Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē 2020. gada 22. septembrī ir tiem akcionāriem, kuriem ieraksta datumā pieder akciju sabiedrības “Olainfarm” akcijas.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību, ievērojot šādus nosacījumus:

 • akcionāriem un viņu pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pilnvarniekiem līdz sapulces sākumam jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com), bet personām, kuras pārstāv akcionāru uz likuma pamata, jāuzrāda dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu.

Akcionāru tiesības:

 • akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības „Olainfarm” valdei, papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kuri ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības „Olainfarm” valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
 • 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts šis paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
 • ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2020. gada 8. septembra, darba dienās no pulksten 09.00 līdz 16.00 Rūpnīcu ielā 5, Olainē, akciju sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67013870, vai akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com, bet akcionāru sapulces norises dienā - reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019. gada konsolidētais gada pārskats, neatkarīga revidenta ziņojums un korporatīvas pārvaldības ziņojums ir pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāri tiek aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī pirms akcionāru sapulces iepazīties ar akciju sabiedrības “Olainfarm” tīmekļa vietnē www.olainfarm.com publicēto informāciju par akcionāru sapulces norisē piemērojamiem drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Akciju sabiedrība “Olainfarm” lūdz personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, neapmeklēt akcionāru sapulci, savukārt akcionāri šādā gadījumā tiek aicināti pilnvarot pārstāvi, uz kuru nav attiecināmi iepriekš minētie apstākļi. Drošības pasākumu ietvaros akciju sabiedrības “Olainfarm” valde aicina akcionārus pilnvarot ne vairāk kā vienu personu savai pārstāvībai akcionāru sapulcē.

Akciju sabiedrība “Olainfarm” informē, ka stājoties spēkā valdības noteiktam aizliegumam pulcēties vai citiem ierobežojumiem, kas nepieļauj akcionāru sapulces organizēšanu vai norisi, akciju sabiedrībai “Olainfarm” un tās akcionāriem ir pienākums rīkoties atbilstoši spēkā esošiem valdības lēmumiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Olainē, 2020.gada 22. jūlijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Pilnvaras veidlapa_LV_2020.docx