Danish
Offentliggjort: 2023-02-08 09:40:00 CET
Vestjysk Bank A/S
Årsrapport

Vestjysk Banks årsrapport 2022

8. februar 2023

 

Hovedpunkter for 2022

Vestjysk Bank realiserede i 2022 et resultat før skat på 604 mio. kroner. Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 1.547 mio. kroner i 2022, hvilket er 125 mio. kr. højere end i 2021. Det er en tilfredsstillende udvikling og vidner om, at banken har haft et højt aktivitetsniveau i 2022.  

Omkostningerne følger den positive udvikling fra fusionen.

De stigende renter har påvirket kursværdien af bankens egenbeholdning af obligationer negativt, og kursreguleringer har i alt påvirket resultatet negativt med 151 mio. kroner. 

Der har i 2022 været nettotilbageførsler af nedskrivninger på 101 mio. kroner.

Bankens nedskrivninger er i perioden ikke væsentligt påvirket af eftervirkningerne af Corona-pandemien, Brexit eller risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest. Det samme gælder i forhold til krigen i Ukraine.

Banken vurderer fortsat, at der er betydelige risici i relation til den økonomiske udvikling, og banken har i 2022 øget sit ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger med 55 mio. kroner til i alt 380 mio. kroner.

Det ledelsesmæssige skøn dækker de økonomiske usikkerheder omkring stigende renter, råvare- og energipriser og krigen i Ukraine.

Skønnet dækker ligeledes usikkerhederne i forhold til afregningspriserne for bankens svineproducenter, herunder risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest, og de stigende priser på foder og energi.

Bankens resultat for 2022 i hovedpunkter (sammenligningstallene er korrigeret for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse i 2021):


  • Resultatet før skat udgør 604 mio. kroner (644 mio. kroner i 2021).
  • Egenkapitalen forrentes med 10,7 % p.a. før skat (12,7 % i 2021).
  • Basisindtægter udgør 1.427 mio. kroner (1.538 mio. kroner i 2021).
  • Kursreguleringer udgør -151 mio. kroner (108 mio. kroner i 2021)
  • Udgifter til personale og administration udgør 887 mio. kroner (904 mio. kroner i 2021)
  • Omkostningsprocenten er på 64,9 (60,8 i 2021). Eksklusive regnskabsposten Kursreguleringer er omkostningsprocenten 58,7 (65,3 i 2021).
  • Basisresultatet før nedskrivninger udgør 499 mio. kroner (604 mio. kroner i 2021).
  • Nettotilbageførsler på nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 101 mio. kroner (20 mio. kroner i 2021).
  • Kapitalprocenten udgør 23,4 (22,2 pr. 31. december 2021)


Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes 25 % af bankens resultat efter skat i udbytte.

 

Opfølgning på forventningerne til 2022 og bankens forventninger til 2023

I forbindelse med årsrapporten 2021 udmeldte banken en forventning om et resultat før skat i 2022 i niveauet 600-650 mio. kroner. Banken har siden nedjusteret forventningerne den 26. september 2022, med baggrund i et større urealiseret kurstab på bankens obligationsbeholdning, til et niveau på 500-600 mio. kroner for resultatet før skat. Forventninger blev præciseret den 11. januar 2023 til et resultat før skat på ca. 600 mio. kroner. Det realiserede resultat for 2022 er i toppen af bankens udmeldte spænd.

Banken forventer et resultat før skat i 2023 i niveauet 650-725 mio. kroner. Krigen i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne øger usikkerheden til det forventede resultat i 2023.

 

Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

 

Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                         Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                         Adm. bankdirektør
Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk

Vedhæftede filer2022 Vestjysk Bank DK.pdf
2022-vestjyskbank-dk.xhtml.xhtml