Paskelbta: 2020-03-17 16:06:07 CET
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Aguonų g. 24, 207 salėje, Vilniuje, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo pradžia – 2020 m. balandžio 30 d., 10.00 val. 

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val. 

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2020 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt, skyrelyje „Investuotojams“. 

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. buvo informuota apie UAB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimą, jog Bendrovei turėtų būti netaikoma UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių dividendų politikos nuostata, dėl kurios Bendrovės valdyba galėtų siūlyti neskirti dividendų už ataskaitinį laikotarpį. Taip pat Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d.  gavo iš savo pagrindinio akcininko – UAB „Ignitis grupė“, siūlymą, jog dividendams mokėti ji siūlytų skirti ne mažiau kaip 0,076 Eur (7,6 euro centus) už vieną Bendrovės akciją. Bendrovės valdyba, priimdama sprendimą dėl pritarimo 2019 metų Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektui, atsižvelgė į šį akcininko siūlymą. 

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 

1. Dėl pritarimo 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

„Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 metų metiniam pranešimui (pridedama)“. 

2. Dėl audituoto 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“. 

3. Dėl 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama)“. 

4. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlygio politikos patvirtinimo.

„Patvirtinti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovų atlygio gaires (pridedama) ir UAB „Ignitis grupė“ atlygio politiką (pridedama) in corpore kaip AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlygio politiką pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį sudarančius dokumentus.“ 

Bendrovės akcininkų teisių apskaitos diena – 2020 m. gegužės 15 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt ir Nasdaq Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. Su viešai neskelbiamais dokumentais dėl 4-ojo darbotvarkės klausimo akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje, Bendrovės nustatyta tvarka, Bendrovės nustatyta tvarka. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi Bendrovei adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tel. +370 617 51616

Priedai


1 priedas_Audituotas ESO metinis pranesimas ir finansine informacija 2019.pdf
2 priedas_2019 m. ESO PN paskirstymo projektas.pdf
3 priedas_UAB Ignitis grupe imoniu grupes Atlygio politika.pdf
4 priedas_Vadovu atlygio gaires.pdf