Estonian
Avaldatud: 2023-06-09 16:27:30 CEST
Hagen Bikes
Korralise üldkoosoleku kutse

Hagen Bikes ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Hagen Bikes AS (registrikood 16358778, aadress/asukoht Kopli tee 1/2-5, 75312, Rae vald, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 30. juunil 2023. a algusega kell 11:00 (Eesti aeg) aadressil  Tartu mnt 173, Peetri 75312, Eesti.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. juuni 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. juunil 2023. a kell 10:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
 3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil info@hagenbikes.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 30. juunil 2023. a kell 10:00 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne üldkoosoleku algust e-posti aadressile info@hagenbikes.com. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://hagenbikes.com/pages/investor-relations.  

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
 2. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

 1. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 474 155 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

 1. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks

Tuginedes Seltsi tulevikuplaanidele ja eesmärgile jõuda 2023. aasta jooksul kasumisse ning lähtudes äriseadustiku § 301 punktist 11 otsustada netovara taastamiseks eraldiseisvaid meetmeid mitte rakendada. Seltsi netovara taastub äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini Seltsi tulevaste perioodide kasumi arvelt.

________________________
Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, Seltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga ja nõukogu aruandega 2022. majandusaasta aruande kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: 

https://hagenbikes.com/pages/investor-relations.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil 

info@hagenbikes.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil 

info@hagenbikes.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil info@hagenbikes.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

 1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile info@hagenbikes.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
 2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://hagenbikes.com/pages/investor-relations;
 3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:
  1. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
  2. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

 1. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

         Kaspar Peek
         Hagen Bikes AS
         Juhatuse liige
         Tel: +372 56 88 62 33
         E-mail: kaspar@hagenbikes.com


2306 uldkoosolek.zip
audiitori_otsus_16358778_2022.pdf
Elektroonilise haaletamise blankett.Hagen uldkoosolek.est.07-06.2023.docx
Hagen Bikes AS AA 31.12.22.pdf
Juhatuse otsuste eelnoud.Hagen korraline uldkoosolek.est.07-06-2023.docx
Korralise uldkoosoleku paevakord ja noukogu ettepanekud.Hagen uldkoosolek 2023.est.07-06-2023.docx
Noukogu aruanne.Hagen 2022 majanduaasta kohta.est.07-06-2023.docx
Volikirja blankett.Hagen korraline uldkoosolek.est.07-06-2023.docx