English Estonian
Avaldatud: 2019-05-03 13:10:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 03. mail 2019. a Hilton Tallinn Park hotellis konverentsisaalis “Atlantic City”, aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 10.04.2019. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel  ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 11.04.2019. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, uue nõukogu liikme valimine, nõukogu liikmete tasustamine, põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine.
Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:50. Koosolekul osales 36 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 25 308 007 häält, mis moodustab 70,30% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2018. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:
poolt:               25 308 004 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

2. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasumiks 10 796 000.- eurot;
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.;
2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.
2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
2.3.3. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019;
2.3.4. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:
poolt:               25 303 451 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       4 556  häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

3. päevakorrapunkt: Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine

Otsustati:

3.1.      Kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.

Hääletamise tulemused:
poolt:               23 331 481  häält ehk 92,19% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               1 953 060 häält ehk 7,72% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   23 466 häält eht 0,09% koosolekul esindatud häältest.

4. päevakorrapunkt: Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine

Otsustati:

4.1.   Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.

Hääletamise tulemused:
poolt:               23 303 471  häält ehk 92,08% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               1 948 504 häält ehk 7,70% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       35 566 häält ehk 0,14% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   20 466 häält ehk 0,08% koosolekul esindatud häältest.

5. päevakorrapunkt: Nõukogu liikmete tasustamine

Otsustati:

5.1. Muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:

nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).

Hääletamise tulemused:
poolt:               20 182 773  häält ehk 79,75% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               5 080 365 häält ehk 20,07% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       44 803 häält ehk 0,18% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   66 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

6. päevakorrapunkt: Põhikirja muutmine

Otsustati:

6.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 
6.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Hääletamise tulemused:
poolt:               25 263 588  häält ehk 99,82% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               11 516 häält ehk 0,05% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       4 603  häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   28 300 häält ehk 0,11% koosolekul esindatud häältest.

7. päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine

Otsustati:

7.1. SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.


7.2.  SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018. a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.

 
7.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

Hääletamise tulemused:
poolt:               25 307 934  häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:               0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:       7  häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:   66 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige

E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300


Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com