Paskelbta: 2021-07-02 15:10:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ audito komiteto sudarymo tvarkos pakeitimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. liepos 2 d. Bendrovės daugumos akcininkės – Lietuvos Respublikos, valdančios 73,08 proc. Bendrovės akcijų, teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) priėmė įsakymą dėl Bendrovės korporatyvinio valdymo gairių aprašo (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės), patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205, pakeitimo. Korporatyvinio valdymo gairėse pakeista Bendrovės formuojamo audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad audito komiteto nariai būtų renkami nebe Bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu. Pažymėtina, kad priėmus korporatyvinio valdymo gairių pakeitimus, Bendrovė planuoja inicijuoti ir jos įstatų pakeitimą visuotiniame akcininkų susirinkime dėl su audito komiteto narių rinkimu susijusių nuostatų.

Korporatyvinio valdymo gairių pokyčiai įsigalioja nuo minėto įsakymo priėmimo dienos, t.y liepos 2 d., atnaujintą dokumento versiją galite rasti Bendrovės įmonių grupės interneto svetainėje (nuoroda).

Korporatyvinio valdymo gairių pakeitimas sudarys galimybę į Bendrovės audito komitetą išrinkti nepriklausomus narius, kurie nėra Bendrovės stebėtojų tarybos nariai.

Šiuo metu veikiančio Bendrovės audito komiteto kadencija baigiasi 2021 m. spalio 12 d. Patvirtinus Korporatyvinio valdymo gairių pakeitimus, Bendrovė planuoja artimiausiu metu inicijuoti trijų nepriklausomų audito komiteto narių atranką, apie kurią informuos viešai.

PriedasIgnitis grupes korporatyvinio valdymo gaires_lyginamasis.pdf