English Lithuanian
Paskelbta: 2023-02-24 15:04:00 CET
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2022 metų 12 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, per 12 2022 m. mėnesių pasiekė 203,2 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 40,0 mln. eurų daugiau nei per 2021 m. atitinkamą laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 11,7 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 2,0 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2021 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2021 m.12 mėnesių sumažėjo 2,4 mln. eurų ir siekė 21,4 mln. eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 90,5 mln. eurų ir tai yra 22,9 mln. eurų daugiau nei per 2021 m. atitinkamą laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 17,2 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 14,3 mln. eurų daugiau nei per tą patį 2021 m. laikotarpį. Reikšmingą Bendrovės pelno prieš mokesčius augimą lėmė iš patronuojamųjų įmonių gauti dividendai.

Bendrovės EBITDA rodiklis pasiekė 10,1 mln. eurų ir, palyginus su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,2 mln. eurų.

Šioje lentelėje pateikiame visų šiame pranešime minimų 12 mėnesių rezultatų suvestinę:

Rodiklis, mln. eurųGrupėBendrovė
2022 m.2021 m.Pokytis2022 m.2021 m.Pokytis
Pardavimo apyvarta203,2163,224,5%90,567,633,8%
EBITDA*21,423,7-10,0%10,15,970,6%
Pelnas prieš mokesčius (EBT)11,713,6-14,3%17,22,9497,5%

*Apskaičiavimas pateiktas pridedamų ataskaitų 18 pastaboje

Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo“ 2022 m. 12 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).

Vigmantas Kažukauskas
AB „Grigeo“ viceprezidentas verslo vystymui, pavaduojantis prezidentą
+370 5 243 58 01

PriedasGrigeo 2022Q4 tarpine ataskaita.pdf