English
Published: 2022-03-22 17:56:06 CET
Kapitalforeningen Wealth Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Meddelelse om forslag om overflytning af afdeling Secure Market Power i Kapitalforeningen Wealth Invest til Investeringsforeningen Wealth Invest

Bestyrelserne for   Kapitalforeningen Wealth Invest  og Investeringsforeningen Wealth Invest har på bestyrelsesmøder d.d. truffet beslutning om henholdsvis at indstille til overflytning og modtagelse af afdeling Secure Market Power ("Afdelingen") i Kapitalforeningen Wealth Invest. 

Overflytningen gennemføres med henvisning til bestemmelserne i § 153, stk. 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (”FAIF”), hvoraf fremgår, at en afdeling i en kapitalforening kan overflyttes til en dansk UCITS efter reglerne i §§ 130-134 i lov om investeringsforeninger mv. (”LIF”). Af bestemmelserne i LIF fremgår det endvidere, at overflytning af en afdeling er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Forslaget om overflytning af Afdelingen ventes fremsat på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling den 26. april 2022 sammen med forslag om en mindre tilretning af Afdelingens vedtægtsmæssige investeringsprofil med henblik på tilpasning til UCITS-reglerne samt optagelse i den Modtagende Forenings vedtægter. Såfremt forslaget vedtages af investorerne i Afdelingen på generalforsamlingen, vil bestyrelsen for den Modtagende Forening på et bestyrelsesmøde umiddelbart herefter foranledige en afdeling oprettet under den Modtagende Forening med den på generalforsamlingen netop vedtagne vedtægtsprofil til brug for efterfølgende modtagelse af Afdelingen. 

Overflytningen vurderes ikke at få skattemæssige konsekvenser for Afdelingen eller Afdelingens medlemmer, idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i Afdelingen i forbindelse med overflytningen.

Såvel den Afgivende Forening som den Modtagende Forening, og disses afdelinger, administreres både før og efter overflytningen af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, (CVR-nr. 20 86 22 38), ligesom Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB Danmark”), (CVR-nr. 19 95 60 75), fortsætter sit virke som depotselskab for begge foreninger og disses afdelinger efter overflytningen.

Oplysning om overflytningsplan og -redegørelse vil ligge til forevisning på foreningens kontor senest fra indkaldelse til generalforsamling. Overflytningsdokumenterne med bilag vil samtidig kunne rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S eller på www.sebinvest.dk. Bestyrelsens samlede forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive offentliggjort ved en separat meddelelse sammen med indkaldelsen

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør Lise Bøgelund Jensen på telefon 33282828.

Med venlig hilsen Kapitalforeningen Wealth Invest