English Estonian
Avaldatud: 2021-11-04 07:00:00 CET
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2021. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli kolmandas kvartalis 81 miljonit ja puhaskasum 5,5 miljonit eurot. 2021. aasta 9 kuu müügitulu kasvas 8% 227 miljoni euroni ning puhaskasum 17% üle 15 miljoni euroni. Merko on tänavu kolmes Balti riigis kokku alustanud enam kui 1300 korteri ehitust, mis valmivad järgmisel kahel aastal.

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul on ehituse peatöövõtu turuolukord jätkuvalt keeruline seoses globaalsete tarneahelate probleemidega, lisaks on toimunud hüppeline materjalide hinnatõus ning valitseb suur kvalifitseeritud tööjõu puudus. Ehitusobjektide tähtaegse valmimise ja eelarves püsimise riskid on täna väga suured ning tõenäoline on mõnel objektil nende realiseerumine. Turul on vähem uusi objekte ja reaalseid tellimusi, kuna tellijad ei ole jõudnud kohaneda ehitusturul toimunud muutuste ja ehituse kallinemisega. Need probleemid on paremini juhitavad Merko korteriarenduse valdkonnas, kus kontrollime  arendus- ja ehitusprotsessi suuremal määral.

Korteriarenduse valdkonna osakaal kontserni 9 kuu müügitulus on ootuspäraselt väiksem tulenevalt projektide valmimise ja müüdud korterite ostjatele üleandmise ajastusest. Eelmüüdud korterite üleandmine ostjatele jätkub järgnevates kvartalites, mis kajastub ka kontserni majandustulemis. Korterite uusmüük läheb Merko Ehituse kontsernis plaanipäraselt – enamik valmis ehitatud korteritest on müüdud ning arvestatav osa ehituses olevatest on kaetud eelmüügi lepingutega.

Tänavu 9 kuuga andis Merko ostjatele üle 197 korterit ja 7 äripinda ning alustas üle 1300 korteri ehitusega, mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Arvestades viimasel paaril aastal toimunud muutusi ehitus- ja kinnisvaraturul võib öelda, et kontserni ettevõtted on kiirelt kohanenud. Merko kontserni ettevõtted on suutnud tarneprobleemidele ja sisendhindade tõusule vaatamata oma kasumlikkust hoida ja isegi parandada. Samuti on end seni õigustanud suurem strateegiline fookus elukondliku kinnisvara arendusele. Suur tänu Merko ettevõtete töötajatele ja ka kõigile koostööpartneritele, kes peavad tegutsema äärmiselt pingelises turuolukorras. Paraku on viimased arengud seoses koroonaviirusega Balti riikides väga negatiivsed ning kontsern peab valmis olema, et kõrge haigestumus ja piirangud võivad seada lähikuudel uusi takistusi protsesside normaalsele kulgemisele ehituses ja kinnisvaraarenduses.

Kontserni ehituslepingute jääk kasvas 9 kuu seisuga 314 miljoni euroni. Kolmandas kvartalis sõlmis Merko 138 miljoni euro väärtuses uusi lepinguid, millest suuremad olid Elemental Skanste büroohoonete ja GUSTAVS ärikeskuse ehituseks Riias ning tuulepargi taristurajatiste ehituseks Akmenė ja Šilalė rajoonis Leedus.

Kolmandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Liivalaia äri- ja elukvartali nulltsükli ehitustööd ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude rajamine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehase ning NATO rajatised Ādažis Kauguris linnapark ja noortemaja, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning Kaunases rajooni politseijaoskonna peakontori hoone, NATO kasarmud ja Continental Automotive tootmishoone.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2021. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 16,6 mln eurot ja III kvartalis 6,1 mln eurot (9 kuud 2020: 13,9 mln eurot ja III kvartal 2020: 5,1 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 7,3% (9 kuud 2020: 6,6%).
2021. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 15,3 mln eurot (9 kuud 2020: 13,1 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 5,5 mln eurot (III kvartal 2020: 4,9 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,7% (9 kuud 2020: 6,2%).

MÜÜGITULU
2021. aasta III kvartali müügitulu oli 80,7 mln eurot (III kvartal 2020: 79,7 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 226,5 mln eurot (9 kuud 2020: 209,5 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 8,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 38,8% (9 kuud 2020: 47,6%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. september 2021 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 314,4 mln eurot (30. september 2020: 251,2 mln eurot). 2021. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 272,9 mln eurot (9 kuud 2020: 248,0 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 137,7 mln eurot (III kvartal 2020: 72,9 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2021. aasta 9 kuuga müüs kontsern 197 korterit, 2020. aasta 9 kuuga 534 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2021. aasta 9 kuuga 33,3 mln eurot ning 2020. aasta samal perioodil 67,0 mln eurot. 2021. aasta III kvartalis müüdi 52 korterit, võrreldes 2020. aasta III kvartalis müüdud 165 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 7,5 mln eurot (III kvartal 2020: 21,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 19,6 mln eurot ning omakapital 150,8 mln eurot (50,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 25,4 mln eurot ning 143,3 mln eurot (53,0% bilansimahust). Seisuga 30. september 2021 oli kontserni netovõlg 20,6 mln eurot (30. september 2020: 25,2 mln eurot).

  

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes 
2021.a.
9 kuud
2020.a.
9 kuud
2021.a.
 III kvartal
2020.a.
 III kvartal
2020.a.
12 kuud
Müügitulu 226 533 209 480 80 673 79 747 315 918
Müüdud toodangu kulu (200 064) (184 268) (71 442) (71 018) (272 169)
Brutokasum 26 469 25 212 9 231 8 729 43 749
           
Turustuskulud (2 632) (3 157) (802) (1 284) (4 212)
Üldhalduskulud (9 098) (8 148) (3 392) (2 755) (13 412)
Muud äritulud 2 511 1 714 1 197 592 2 320
Muud ärikulud (328) (1 316) (235) (64) (2 979)
Ärikasum 16 922 14 305 5 999 5 218 25 466
           
Finantstulud (-kulud) (351) (432) 90 (122) (1 009)
sh kasum (kahjum) sidus-ja  ühisettevõttelt 384 204 381 112 (144)
Intressikulud (548) (530) (232) (200) (719)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (39) (12) - (8) (7)
muud finantstulud (-kulud) (148) (94) (59) (26) (139)
Kasum enne maksustamist 16 571 13 873 6 089 5 096 24 457
           
Tulumaksukulu (1 426) (1 227) (570) (441) (1 954)
           
Perioodi puhaskasum 15 145 12 646 5 519 4 655 22 503
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 15 277 13 071 5 514 4 896 22 994
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (132) (425) 5 (241) (491)
           
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 14 (117) (2) 11 (115)
Perioodi koondkasum 15 159 12 529 5 517 4 666 22 388
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 15 292 12 939 5 513 4 895 22 890
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (133) (410) 4 (229) (502)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,86 0,74 0,31 0,28 1,30

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes


 
30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 19 581 25 353 47 480
Nõuded ja ettemaksed 59 665 44 518 32 657
Ettemakstud tulumaks 3 91 306
Varud 154 688 153 433 126 332
  233 937 223 395 206 775
Põhivara      
Ühisettevõtte osad 7 288 2 702 2 354
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 23 832 16 238 17 979
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 120 - 653
Kinnisvarainvesteeringud 13 847 13 955 13 922
Materiaalne põhivara 15 624 13 152 14 521
Immateriaalne põhivara 684 664 711
  62 395 46 711 50 140
       
VARAD KOKKU 296 332 270 106 256 915
       
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused      
Laenukohustused 9 355 24 221 13 649
Võlad ja ettemaksed 88 394 60 916 55 846
Tulumaksukohustus 997 1 325 1 202
Lühiajalised eraldised 6 318 5 775 6 347
  105 064 92 237 77 044
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised laenukohustused 30 826 26 365 15 409
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 986 1 635 3 001
Muud pikaajalised võlad 3 553 2 785 4 026
  36 365 30 785 22 436
       
KOHUSTUSED KOKKU 141 429 123 022 99 480
       
OMAKAPITAL      
Mittekontrolliv osalus 4 083 3 807 4 207
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (799) (842) (814)
Jaotamata kasum 142 897 135 397 145 320
  150 820 143 277 153 228
OMAKAPITAL KOKKU 154 903 147 084 157 435
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 296 332 270 106 256 915

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

ManusMerko_Ehitus_2021_9k_vahearuanne.pdf