Avaldatud: 2021-04-30 19:38:03 CEST
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE 2021. AASTA 3 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõttega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks läbi tütarettevõtte Olaines Logistics SIA. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju Ettevõtte ning Grupi väljavaadetele aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool regulaarset äritegevust. Samuti ei ole Ettevõtte ega Grupi äritegevus mõjutatud hooajalistest faktoritest ning puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

UPP Olaines OÜ ja tema tütarettevõte Olaines Logistics SIA on on jätkuvalt tegutsevad.

2021. aasta esimese kvartali finantsülevaade

Grupi 2021 3 kuu neto renditulu oli 600 198 (2020 3 kuud: 657 214) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 562 109 (2020 3 kuud: 619 887) eurot ja puhaskasum 303 501 (2020 3 kuud: 358 561) eurot.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt Grupi äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muudatused Ettevõtte üürilepingutes

15.01.2021 lõppes üürileping Plesko Real Estate SIA’ga. Nimetatud äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 1 573 m2 lao- ning administratiivpinda.

15.03.2021 lõppes üürileping Premier Restaurants Latvija SIA’ga. Nimetatud äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 2 382 m2  lao- ning administratiivpinda.

18.01.2021 sõlmis Olaines Logistics SIA 5 aastase üürilepingu ettevõttega NNL LV SIA. NNL LV SIA võttis üürile kokku 2 663 m2 lao- ning administratiivpinda. Nimetatud äriühing pakub 3PL teenuseid tuntud Baltimaade ettevõtetele, nende seas Premia, Maxima jt.

16.04.2021 täiendati Girtekos Logistika SIA üürilepingut, millega viimane võttis üürile täiendavalt 1 177 m2 lao- ning administratiivpinda.

Mainitud muudatused üürilepingutes ei mõjuta oluliselt Grupi 2021. majandusaasta üüritulu, erandina 1. kvartal 2021, mille jooksul toimus pindade üleandmine ning vastuvõtmine.

Muudatus United Partners Group logistikainvesteeringute struktuuris

Märtsis 2021 restruktureeriti United Partners Group OÜ siseselt logistikainvesteeringute gruppi. Varasemalt oli Ettevõtte otsene emaettevõte United Partners Property OÜ, kuhu kuulusid ka United Partners Group OÜ elamuarenduse investeeringud. United Partners Group OÜ logistikainvesteeringud, sh. Ettevõte, kuuluvad nüüd United Partners Property OÜ omanduses oleva haldusettevõtte, UPP Logistics Properties OÜ, omandusse. Restruktureerimise eesmärk oli tekitada United Partners Group OÜ logistikakinnisvara investeeringutele ning elamuarenduse investeeringutele eraldiseisvad haldusüksused.

2021. aasta 3 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)  I kv 2021I kv 2020
Neto renditulu  600 198657 214
Ärikasum  562 109619 887
Perioodi kasum  303 501329 107


(eurodes)31.03.202131.03.2020
Kinnisvarainvesteering                       31 320 000 30 909 000
Intressikandvad laenud 27 156 36028 226 632
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta24 214 33225 278 332


 3 kuud 20213 kuud 2020
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)50,6%49%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)0,94%1,04%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)                                1,1 1,2


Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)  LisaI kv 2021I kv 2020
Neto renditulu  5600 198657 214
Neto renditulu   600 198657 214
      
Üldhalduskulud   (38 089) (37 327)
Ärikasum   562 109619 887
      
Finantstulud / (kulud)     (258 608) (290 780)
Kasum enne tulumaksu   303 501329 107
Äriühingu tulumaks   00
Aruandeperioodi kasum   303 501329 107
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku   303 501329 107


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa31.03.202131.03.2020
Raha ja raha ekvivalendid 671 494534 344
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 197 408313 568
Käibevara kokku 868 902847 912
    
Kinnisvarainvesteering 31 320 00030 909 000
Põhivara kokku 31 320 00030 909 000
VARAD KOKKU 32 188 90231 756 912
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 438 615379 344
Tuletisinstrumendid 331 384448 432
Laenukohustised61 064 0041 064 004
Lühiajalised kohustised 1 834 003 1 891 780
    
Laenukohustised626 092 35627 162 628
Pikaajalised kohustised 26 092 35627 162 628
KOHUSTISED KOKKU 27 926 35929 054 408
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 4 260 0432 700 004
OMAKAPITAL KOKKU 4 262 5432 702 504
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 188 90231 756 912


Siim Sild

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

ManusOlaines Q1 report 2021 EST draft.pdf