English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-27 07:55:00 CEST
Klaipedos Nafta
Tarpinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2022 m. trijų mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia trijų mėnesių, pasibaigusių 2022 m. kovo 31 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

Lyginant 2022 m. 3 mėn. su 2021 m. 3 mėn. pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai kito taip:

 2022 m. 3 mėn. finansiniai rezultataiPokytis, lyginant su 2021 m. 3 mėn.2022 m. 3 mėn. koreguoti* rezultataiPokytis, lyginant su 2021 m. 3 mėn.
Pardavimo pajamos17,9 mln. Eur+14,1%17,9 mln. Eur+14,1%
Grynasis pelnas (nuostoliai)-2,8 mln. Eur+6,3 mln. Eur1,4 mln. Eur+1,4 mln. Eur
EBITDA8,4 mln. Eur+15,5%8,4 mln. Eur+15,5%

Lyginant 2022 m. 3 mėn. su 2021 m. 3 mėn. pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai kito taip:

 2022 m. 3 mėn. finansiniai rezultataiPokytis, lyginant su 2021 m. 3 mėn.2022 m. 3 mėn. koreguoti* rezultataiPokytis, lyginant su 2021 m. 3 mėn.
Pardavimo pajamos17,1 mln. Eur+14,5%17,1 mln. Eur+14,5%
Grynasis pelnas (nuostoliai)-3,1 mln. Eur+6,1 mln. Eur1,1 mln. Eur+1,0 mln. Eur
EBITDA8,0 mln. Eur+ 14,3%8,0 mln. Eur+14,3%

* Koreguoti finansiniai rezultatai yra perskaičiuojami ir pateikiami iš grynojo pelno (nuostolių) eliminuojant šias sumas: 1) nerealizuoto užsienio valiutos kursų pokyčio, atsirandančio dėl 16 TFAS reikalavimų, įtaką, 2) dėl nerealizuoto užsienio valiutos kursų pokyčio pripažinto atidėtojo pelno mokesčio įtaką ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį.

Vadovybės komentaras:

2022 m. trijų  mėnesių laikotarpiu, taip kaip ir 2021 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliams) reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų svyravimai. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019  m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė pripažino sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

2022 m. I ketv. reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 10,2 mln. Eur ir yra 1,3 mln. Eur arba 14,3% didesnės lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (8,9 mln. Eur). Pagrindinės priežastys: (1) iš AB „Amber Grid“ gautos 0,5 mln. Eur didesnės pajamos dėl perskaičiuotų faktinių praėjusio laikotarpio vartojimo pajėgumų (2022 – 1,1 mln. Eur; 2021 – 0,6 mln. Eur) bei pajamos susijusios su gamtinių dujų vartotojo padengtu įsipareigojimu už ankstesnius laikotarpius po teismo sprendimo (1,1 mln. Eur); (2) 2022 m. I ketv. lyginant su 2021 m. I ketv. 0,2 mln. Eur mažesnės išdujinimo pajamos; (3) per 2022 m. I ketv. buvo surinkta 0,1 mln. Eur mažiau SGD pakartotinio dujinimo paslaugos kainos pastoviosios dalies pajamų, nei 2021 m. atitinkamu laikotarpiu.

Pajamos iš komercinės SGD veiklos per 2022 m. I ketv. yra 1,3 mln. Eur ir yra 0,1 mln. Eur mažesnės lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (1,4 mln. Eur). Komercinės SGD veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo operavimą Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2022 m. I ketv. naftos terminalų pajamos (6,4 mln. Eur) yra 1,0 mln. Eur didesnės lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (5,4 mln. Eur). Teigiamos įtakos naftos produktų krovos apimtims Klaipėdos naftos terminale turėjo įtemptas regioninis ir pasaulinis naftos produktų paklausos ir pasiūlos balansas, naftos produktų kainų augimas bei  Europos naftos perdirbimo įmonių produkcijos paklausos didėjimas. Naftos produktų saugojimo paslaugų paklausa 2022 m. I ketvirtį išliko maža dėl besitęsiančių neigiamų ateities sandorių kainų tendencijų (angl. backwardation), kurias stiprino mažėjantis naftos produktų atsargų, ypač dyzelino, regione lygis.  Tačiau intensyvėjo etanolio, bitumo bei naftos chemijos produktų krova. Naftos produktų krovos diversifikaciją didino naujo produkto – lietuviškos kilmės žalios naftos – krova. I-ąjį ketvirtį sukaupta ir pakrauta į laivą pirmoji šio krovinio partija.


Pridedama:

  1. AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d.
  2. 2022 m. I ketv. Grupės veiklos rezultatų pristatymas.


Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, +370 46 391772


PriedaiKN_veiklos rezultatai_2022_1K.pdf
AB Klaipedos nafta TFAS 1K 2022.pdf