English Estonian
Avaldatud: 2022-04-28 07:24:18 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Käesoleva aasta esimene kvartal tõi Arco Vara gruppi olulise muudatuse, kui asutasime ehituse peatöövõtu ettevõtte Arco Tarc OÜ. Tegemist on Arco Vara arendustele teenust pakkuva ettevõttega, mille peamine ülesanne on tagada efektiivne ehitustegevus. Arco Tarc meeskonnas on tänaseks tööl 5 oma ala spetsialisti, kelle esimeseks objektiks on juba teada Kodulahe Rannakalda etapp.

Just preemium klassi hoone Rannakaldas on esimese kvartali geopoliitilise seisu tõttu olnud vaatluse all nii müügimahtude kui ehitushindade teemal. Arvestades, et ehitushindade kõikumine mõjutab ka müügihindasid ja majade valmimine on planeeritud 2024. aasta algusse, siis eelmüügiga kiirustada me ei plaani. Oleme projekti algusfaasis sõlminud müügilepinguid ligikaudu 30%-le kogumahust ning jätkame rahulikus tempos.

Kasvavate intressimäärade taustal saab Arco Vara rõõmustada, et Rannakalda 18-miljoniline arenduslaen Coop Pangast on sõlmitud fikseeritud intressiga ning euribori kõikumise pärast lähiaastatel muretsema ei pea.

Teises kvartalis on oodata Kodulahe aadresside Pagi 3 ja Pagi 5 etappide valmimist, kuna tööd on graafikus ja käesolevaks kuupäevaks on sõlmitud eelmüügilepingud kõikidele korteritele. Taaskord saame näha kasumiaruandes müügitulu ja kasumit!

2022. aastal täitub 100 aastat Bulgaaria ja Eesti vahelistel diplomaatilistel suhetel. Ka Arco Vara läheb pidustustest osa saama, riikidevaheline koostöö on kasulik mõlemale poolele.

Covidi järellainena on tunda teatud jahenenud huvi kontoripindade vastu kogu Sofia ulatuses. Bulgaaria meeskonna väljakutseks täna on Madrid BLVD hoones üks vaba, ligikaudu 800 m2 suurune kontoripind, kuhu uue üürniku leidmine on võtnud oodatust kauem.

Botanica Lozen Residences arendus on jõudmas aga lähedale ehitusloa taotlemise protsessile, mille olemasolu eesmärgiks on seatud selle aasta teine kvartal. Kuigi hooned on veel projekteerimise faasis, on vahepeal sõlmitud esimese kliendiga ka broneerimisleping ning huvi esimese 16 eramaja jaoks lisandub igapäevaselt.

Meie meeskonna järgmise kvartali eesmärgiks on Kodulahe hoonete jätkuv eel- ja lõppmüükide vormistamine ja Botanica Lozen broneerimislepingute sõlmimine.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 302 tuhat eurot, mis on kordi vähem kui 2021. aasta I kvartali müügitulu 9 166 tuhat eurot. Grupi tulu perioodis sõltub kortermajade valmimisajast.

2022. aasta I kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 103 tuhat eurot ja puhaskasumiks 16 tuhat eurot. 2021. aasta I kvartalis sai grupp ärikasumit 1 809 tuhat eurot ja puhaskasumit 1 700 tuhat eurot.

2022. aasta I kvartalis müüdi 1 maa Lätis. 2021. aasta I kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 58 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2022. aasta I kvartalis 979 tuhande euro võrra, tasemele 10 300 tuhat eurot 31.03.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2022 seisuga 5,3%, mis on 0,1% kõrgem kui 31.12.2021 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE        

Grupi müügitulu oli 2022. aasta I kvartalis 302 tuhat eurot (I kvartal 2029: 9 166 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas I kvartalis 31 tuhat eurot (2021. aasta I kvartal: 8 902 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aasta I kvartalis oli 203 tuhat eurot (2021. aasta I kvartalis 194 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli üks kontoripind vaba, kuid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. Rentnikuta kontoripind moodustab 11,7% renditavast büroo- ja kaubanduspinnast.

2022. aasta I kvartalis loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. 2022. aastal pakutakse teenust vaid grupisiseselt fikseeritud kasumimarginaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus on lõpusirgel. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Ehitus on kulgenud plaanipäraselt. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad 2022. aasta suvel. Kõik 72 korterit on eelmüüdud.
Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi ehitus aadressil Lammi 8 algas 2022. aasta veebruaris Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ poolt. Plaanis on ehitada paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit, millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust. Korterite müük algas samuti 2022. aasta veebruaris. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 108 korterist 28 eelmüüdud. Ettevõte piirab eelmüüki antavate korterite mahtu, et arendusperioodi jooksul vajadusel reageerida inflatsiooni mõjule.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2023. aastasse. Käimas on detailplaneeringu protsess.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis ehitada 5 koduga kobarelamu. Käivad platsi ettevalmistustööd. Ehituse alguseks on plaanitud 2022. a II pool ning maja valmib aasta jooksul. Projekti müük ei ole alanud.

Botanica Lozeni projekti värskeim vaade näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Oodatav ehituse alguse aeg on 2022. aasta sügis, mis alustatakse esimese 16 hoone ehitusega. Ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.03.2022 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata 3 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 3 kuud 20223 kuud 2021
   
   
Müügitulu enda kinnisvara müügist318 902
Müügitulu teenuste müügist271264
Müügitulu kokku3029 166
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-109-7 119
Brutokasum1932 047
   
Muud äritulud19410
Turustuskulud-44-35
Üldhalduskulud-239-184
Muud ärikulud-1-29
Ärikasum1031 809
   
Finantskulud-87-109
Kasum enne tulumaksu161 700
   
Aruandeperioodi puhaskasum161 700
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis161 700
   
Aruandeperioodi koondkasum 161 700
   Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis161 700
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)  
- tava0,000,19
- lahustatud0,000,18


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.03.202231.12.2021
   
Raha ja raha ekvivalendid2 4601 863
Nõuded ja ettemaksed3 8933 701
Varud18 21215 761
Käibevara kokku24 56521 325
   
Nõuded ja ettemaksed225
Kinnisvarainvesteeringud9 4199 943
Materiaalne põhivara 176154
Immateriaalne põhivara7887
Põhivara kokku9 69510 189
VARAD KOKKU34 26031 514
   
Laenukohustused7 6266 043
Võlad ja saadud ettemaksed3 5222 368
Lühiajalised kohustused kokku11 1488 411
   
Laenukohustused5 1345 141
Pikaajalised kohustused kokku5 1345 141
KOHUSTUSED KOKKU16 28213 552
   
Aktsiakapital7 2727 272
Ülekurss3 8353 835
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum4 8604 844
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital17 97817 962
OMAKAPITAL KOKKU17 97817 962
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU34 26031 514


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

Manused2022. AASTA I KVARTALI JA 3 KUU LUHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE.pdf
Kvartali ulevaade-2022_Q1 AV.pdf