English Estonian
Avaldatud: 2019-05-21 14:55:31 CEST
Arco Vara
Korralise üldkoosoleku kutse

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD


Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13. juunil 2019 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 5, Arco Vara Kinnisvarabüroo kontoris.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

  1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.

  1. Kahjumi katmine ja dividendi maksmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Katta 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 543 700 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
  • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. juulil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29.04.2019, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 10.06.2019. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06.06.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.06.2019 kell 9.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@arcovara.com hiljemalt 12.06.2019.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 22.05.2019.


Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus