English Estonian
Avaldatud: 2022-03-31 22:49:44 CEST
Elmo Rent
Perioodiline teave

PARANDUS: ELMO RENT AS konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 2021a II poolaasta kohta

Lisatud täiendatud konsolideeritud auditeerimata vahearuande koondfail vastavalt Nasdaq reeglitele ja parandatud varem esitatud numbreid (varasemad numbrid kaldkirjas)

 

ELMO Rent AS juhtkonna aruanne

Võlakoormus kasvas võrreldes 2020 II poolaastaga 2 190 204 euroni ehk 707 919 euro võrra. Eelmises versioonis oli kasutatud vale perioodi alusnumbreid ja toodud vastavateks numbriteks kasv 1 391 039 eurolt 1 904 082 euroni ehk 513 043.

Ettevõtte põhivarad kasvasid 31.12.20 1 217 035 eurolt 31.12.21 2 305 800 euroni. Eeelnevalt väidetud, et ettevõtte põhivarad kasvasid 31.12.20 1 217 035 eurolt 31.12.21 2 634 776 euroni.

ELMO Rendiga liitus 2021. aasta teises pooles 2 644 uut klienti (perioodil 07.–12.2020 lisandus 722 klienti), mis on 266% rohkem võrreldes 2020. II poolaasta jooksul liitunud klientide hulgaga. Eelnevalt väidetud, et klientide hulk kasvas 241%.

ELMO Rendi konsolideeritud müügitulu kasvas 2021. II poolaastal võrreldes 2020. II poolaastaga 315 006 eurolt 871 089 euroni ehk 177%.  Algses väljaandes oli kasutatud vale perioodi ja toodud müügitulu kasvuks  II poolaasta 2020/2021: 371 646 eur vs. 871 089 eur ehk kasv 134% .

Konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud rahavoogude aruaande 2020 II poolaasta tulemused (vt. konsolideeritud kasumiaruanne ja konsolideeritud rahavoogude aruanne)

2021.a teises pooles suurendas ELMO Rent AS (edaspidi ELMO Rent) tänu 2021. aasta juunis läbiviidud edukale IPO-le investeeringuid erinevatesse tehnoloogiatesse – sõidukipargi opereerimise tarkvarasse, autokontrollerisse ja kaugjuhitava auto arendusse ning lansseeris 2021. aasta teises pooles ainulaadse rendiauto ettetellimise teenuse. Teenuse käigus saab klient Harjumaa piires sõiduki enda valitud asukohta ette tellida ning see toimetatakse talle sõidukipargi opereerija poolt kohale. Esimene kaugjuhitava auto prototüüp läbis juba 2021. aasta lõpus Transpordiameti platsitesti esimese osa ning on teise etapi järgselt valmis suunduma liiklusesse täiendavaid testikilomeetreid koguma. Tehnoloogia kiiremaks edasiarendamiseks alustati novembris 2021 koostööd ka Teliaga, eesmärgiga kasutada kaugjuhtimispuldi ja kaugjuhitava auto vahelise side pidamiseks 5G võrku. Lisaks toetas 2021. aasta detsembris kaugjuhtimise tehnoloogia välja arendamiseks ELMO Renti ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 374 094 euroga. Detsembris algas ka ELMO Rendi aktsiate täiendav avalik pakkumine, eesmärgiga kaasata lisavahendeid takso ärisuuna käivitamiseks, 20 kaugjuhitava auto ettevalmistamiseks, välismaale laienemiseks, IT-süsteemide ajakohastamiseks ning autopargi laiendamiseks, mis viidi lõpule 2022. aasta alguses. 

ELMO Rendi konsolideeritud müügitulu kasvas 2021. II poolaastal võrreldes 2020. II poolaastaga 315 006 eurolt 871 089 euroni ehk 177%.  ELMO Rendi konsolideeritud kahjum 2021. aasta lõpuks oli 375 885 eurot.

31.12.2021 seisuga oli ELMO Rendil 21 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Tööjõukulud suurenesid 2021. II poolaastal võrreldes 2020. II poolaastaga 9 korda – 26 612 eurolt 245 945 euroni. 

Võlakoormus (lühi- ja pikaajalised kohustised) suurenes 2021. II poolaastal 2020. II poolaastaga võrreldes 707 919 euro võrra (31.12.2020 seisuga oli võlakoormus 1 482 285 eurot ning 31.12.2021 seisuga 2 190 204 eurot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ettevõtte põhivarad kasvasid 2021. aastal 1 217 035 eurolt (põhivarade summa 31.12.2020 seisuga) 2 305 800 euroni. Kokku lisandus 2021. teises pooles ELMO Rendi autoparki 30 uut sõidukit, sh kuus Tesla Model 3-e, mis koos olemasolevatega aitasid ELMO Rendil 2021. teises pooles takistada Tallinna, Tartu ja Pärnu linnateedel õhku sattumast kokku 164 383 kg Co2-e (2020. II poolaastal 59 806 kg Co2), mis on võrreldes aasta varasemaga 174% rohkem.  

ELMO Rendiga liitus 2021. aasta teises pooles 2 644 uut klienti (perioodil 07.–12.2020 lisandus 722 klienti), mis on 266% rohkem võrreldes 2020. II poolaasta jooksul liitunud klientide hulgaga. 31.12.2021 seisuga oli ELMO Rendil 11 791 klienti. 

2022 

2022. aastal plaanime tulla turule ELMO Rendi kaugjuhitava rendiauto ettetellimise teenusega, mis võimaldab meil rendiauto ettetellimise teenust klientidele tunduvalt väiksema tööjõukuluga ja lühema ooteajaga ehk kuluefektiivsemalt pakkuda. ELMO Rent osaleb aktiivselt ka koos teiste valdkonna ettevõtete, Transpordiameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti jt kaugjuhitavaid ja isejuhtivaid sõidukeid puudutava liiklusseaduse ning tehniliste tingimuste juhtgrupis, eesmärgiga saavutada uute nõuete kehtestamine kaugjuhitava sõiduki kasutamise reguleerimiseksEraldi mainimist väärib takso ärisuuna käivitamise plaan, mis tõstaks oluliselt ELMO Rendi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti kliendile, tuues sealjuures ettevõttele lisakäivet ning suurendades uute klientide registreerumiste arvu. Lisaks laiendatud teenuste paketile soovime pakkuda tekkinud nõudlusest ajendatult ka suuremat hulka preemiumklassi sõidukeid. 

 

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

Bilanss 2021
II poolaasta
2020
II poolaasta 
(eurodes)    
Varad    
Käibevarad    
Raha 23344 42 306
Nõuded ja ettemaksed 298468 220 235
Varud 7164 0
Kokku käibevarad 328976 262 541
Põhivarad    
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 5 000  
Nõuded ja ettemaksed    
Materiaalsed põhivarad 2 300 800 1 217 035
Immateriaalsed põhivarad    
Kokku põhivarad 2 305 800 1 217 035
Kokku varad 2 634 776 1 479 576
Kohustised ja omakapital    
Kohustised    
Lühiajalised kohustised 579 773 254 226
Võlad ja ettemaksed 286 122 91 246
Kokku lühiajalised kohustised 865 895 345 472
Pikaajalised kohustised 1 324 309 1 136 813
Kokku pikaajalised kohustised 1 324 309 1 136 813
Kokku kohustised 2 190 204 1 482 285
Omakapital    
Osakapital nimiväärtuses   2500
Aktsiakapital nimiväärtuses 220 000  
Ülekurss 892 504 0
Muud reservid 10 000 10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -302 047 -17923
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -375 885 2310
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või
osanikele kuuluv omakapital
444 572 -3113
Vähemosalus   404
Kokku omakapital 444 572 -2709
Kokku kohustised ja omakapital 2 634 776 1 479 576

 

 

    Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)
  2021 2020
    II poolaasta II poolaasta
Müügitulu 871 089 315 006
Muud äritulud 183 651 149 076
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 0 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused -751 383 -84 623
Mitmesugused tegevuskulud -146 443 -27 531
Tööjõukulud -245 945 -26 612
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -196 500 -99 291
Olulised käibevara allahindlused 0 0
Muud ärikulud -32 770 -14 180
Ärikasum (kahjum) -318 301 211 845
Intressikulud -57 592 -55 171
Muud finantstulud ja -kulud 8 0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -375 885 156 375
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -375 885 156 375

 

 

      Konsolideeritud rahavoogude aruanne (eurodes)     2021     2020
  II poolaasta II poolaasta
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum)  -318 301 211 845
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus  196 500 99 291
Kasum (kahjum) põhivarade müügist  32 30414
Muud korrigeerimised  0 0
Kokku korrigeerimised  196 532 129 705
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  20 671 -99956
Varude muutus -7164 0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus  -13 154 24122
Kokku rahavood äritegevusest  -121 416 265 716
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -328 142 -92524
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 205 735 208250
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel -5000 0
Laekunud tütarettevõtjate müügist 0 2500
Antud laenud 0 -39803
Kokku rahavood investeerimistegevusest -127 407 78423
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 54 563 298660
Saadud laenude tagasimaksed -53 996 -500785
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -427 956 -65886
Makstud intressid -57 592 -55 172
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 0
Muud laekumised finantseerimistegevusest 0 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -484 981 -323183
Kokku rahavood -733 804 20956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 757 148 21350
Raha ja raha ekvivalentide muutus -733 804 20956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 344 42306

 

   

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Vähemosalus Kokku
31.12.2019     90 250 -17923    72 327
Aruandeperioodi kasum (kahjum)     0 2310   2310
Muutused reservides     -80250     -80250
Muud muutused omakapitalis 2500       404 2904
30.06.2020 2500   10 000 -171884   -159384
Aruandeperioodi kasum (kahjum)            
Muutused reservides            
31.12.2020 2500   10 000 -15613 404 -2709
Aruandeperioodi kasum (kahjum)       -185842   -185842
Emiteeritud aktsiakapital 217 500 934 333        
Väljakuulutatud dividendid            
Muutused reservides       105 -404 -299
30.06.2021 220 000 934 333 10 000 -201350 0 962 983
Aruandeperioodi kasum (kahjum)            
Emiteeritud aktsiakapital            
Väljakuulutatud dividendid            
Muutused reservides   14 489        
31.12.2021 220 000 892 504 10 000 -677 932 0 444 572

 

Lisad perioodi 2020 versus 2021 II poolaasta:

1) konsolideeritud bilanss

2) konsolideeritud kasumiaruanne

3) konsolideeritud rahavoogude aruanne

4) konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

5) koondfailina, 2021 MAJANDUSAASTA KONSOLIDEERITUD II POOLAASTA VAHEARUANNE    

 

 

Allan Leppikson

juhatuse lige

ELMO Rent AS

allan@elmorent.ee

 


20202021 II poolaasta konsolideeritud bilanss.pdf
20202021 II poolaasta konsolideeritud kasumiaruanne.pdf
20202021 II poolaasta konsolideeritud rahavoogude aruanne.pdf
1.2-2021 II poolaasta vahearuanne esitamiseks.2022-03-31clean.pdf
20202021 II poolaasta konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne.pdf