Avaldatud: 2021-03-09 16:00:00 CET
Linda Nektar
Majandusaasta aruanne

AS Linda Nektar 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne ja ettepanek dividendide maksmiseks

AS Linda Nektar juhatus esitas nõukogule ettevõtte 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille nõukogu on heaks kiitnud. Võrreldes 15. veebruaril 2021 avaldatud auditeerimata aruandega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

AS Linda Nektar  2020. majandusaasta auditeeritud aruanne on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks AS Linda Nektar kodulehel aadressil http://www.lindanektar.ee/

Dividendide maksmise ettepanek

AS Linda Nektar juhatus ja nõukogu teevad aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kasumi jaotamiseks järgmiselt:

2020. majandusaasta puhaskasum on 65 523,77 eurot. Otsustada:

1)         eraldada puhaskasumist reservkapitali 3 276,19 eurot;

2)         maksta 2020. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 23.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 22.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 04.05.2021 ülekandega aktsionäri pangakontole.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Linda Nektar 2020 auditeeritud aastaaruanne_ET.pdf