Avaldatud: 2020-03-10 08:40:23 CET
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods tagatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS PRFoods  (edaspidi „PRFoods“) kuulutab käesolevaga välja PRFoodsi tagatud võlakirjade, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi „Võlakirjad“) avaliku pakkumise (edaspidi „Pakkumine“). Pakkumine viiakse läbi prospekti alusel, mille on koostanud PRFoods ja mis on kiidetud heaks Finantsinspektsiooni  poolt 9. märtsil 2020. a ning mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval PRFoodsi ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel, koos selle võimalike lisadega (edaspidi „Prospekt“). Pakkumise üksikasjad ja tingimused on toodud välja Prospektis.

Pakkumise peamised tingimused

PRFoods pakub Pakkumise raames kuni 18 904 Võlakirja, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 1,890,400 eurot. Pakutavate Võlakirjade hind on 101,00 eurot ühe Võlakirja kohta, mis sisaldab Võlakirjadelt alates 22. jaanuarist 2020. a arvestatud intressi.

Käesolev Pakkumine on Võlakirjade emissiooni teine osa. PRFoods viis 2020. a jaanuaris läbi Võlakirjade mitteavaliku pakkumise, mille käigus emiteeris investoritele 91 096 Võlakirja, kogunimiväärtusega 9 109 600 eurot. Koos mitteavaliku pakkumise raames emiteeritud Võlakirjadega saab Pakkumise tulemusel emiteeritud Võlakirjade emiteerimise järel olema kokku kuni 110 000 Võlakirja, kogunimiväärtusega kuni 11 000 000 eurot.

Pakkumise ajakava

10.03.2020 kell 10:00 (Eesti aja järgi)Võlakirjade märkimisperioodi algus
16.03.2020 kell 16:00 (Eesti aja järgi)Võlakirjade märkimisperioodi lõpp
18.03.2020 või sellele lähedasel kuupäevalPakkumise tulemuste avalikustamine
20.03.2020 või sellele lähedasel kuupäevalVõlakirjade kandmine investorite kontodele
23.03.2020 või sellele lähedasel kuupäevalEeldatav Võlakirjade noteerimine ja esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjanimekirjas

Pakkumises osalemine

Pakkumine koosneb (i) pakkumisest jaeinvestoritele Eestis (edaspidi „Jaepakkumine“) ja (ii) pakkumisest institutsionaalsetele investoritele Eestis ja välisriikides (edaspidi „Institutsionaalne Pakkumine“). Jaepakkumine hõlmab Võlakirjade pakkumist kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, välja arvatud isikutele, kes on Eesti väärtpaberituru seaduse paragrahv 6 lõike 2 tähenduses kutselised investorid, kes võivad esitada oma pakkumised Institutsionaalse Pakkumise raames.

Investoritel, kes soovivad märkida Võlakirju Jaepakkumise raames, tuleb kontakteeruda kontohalduriga, kes haldab investori väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite registris. Investoritel, kes soovivad märkida Võlakirju Institutsionaalse Pakkumise raames, tuleb kontakteeruda Redgate Capital AS-iga.

Pakkumise eesmärk

Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanib PRFoods kasutada valdavalt PRFoodsi grupi võlakohustuste refinantseerimiseks (mh on 2020. a jaanuaris läbi viidud Võlakirjade mitteavaliku pakkumise tulemusel saadud vahenditest tagasi makstud AS SEB Panga investeerimislaen), investeeringuteks kalakasvatustesse Soomes, Rootsis ja Eestis ning muudel ärilistel eesmärkidel.

Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

PRFoods on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti Võlakirjanimekirjas. Võlakirjade eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 23. märts 2020. a või selle lähedane kuupäev.

Kuigi PRFoods teeb kõik jõupingutused Võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa PRFoods tagada, et Võlakirjad noteeritakse ja võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi Balti Võlakirjanimekirjas.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid Investorid lugema Prospekti ja Prospekti kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee

Manused


Offering and Listing Prospectus AS PRFoods.pdf
Volakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospekt.pdf